Živočíšna výroba

 
Späť
Odborné informácie
OVCE
Ekonomické aspekty chovu dojných oviec Autori textu: Zuzana Krupová; Monika Michaličková; Emil Krupa (zdroj: Roľnícke noviny č. 40/2013) (vystavené 12.11.2013)
Kvalita ľahkých a ťažkých jatočných jahniat posudzovaná na základe spektra mastných kyselín intramuskulárneho tuku
Autori textu: Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.; doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.; RNDr. Jana Margetínová; Ing. Lucia Luptáková; Ing. Marta Oravcová, PhD.; Ing. Zuzana Horečná
(vystavené 12.4.2013)
Nutričná stabilizácia jahniat v kritických fázach rastu Autori textu: Ing. Kateřina Šilhová, IFRAMIX, s.r.o., Praha, ČR; Ing. Stanislav Drotár, Afeed, a.s., Bratislava (zdroj: Slovenský chov, január 2013, str.32-33) (vystavené 5.4.2013)
Chov oviec plemena valaška na Slovensku Autori textu: Ing. Anton Čapistrák; doc. RNDr. Milan Margetín PhD.; Ing. Dušan Apolen (vystavené 12.5.2011)
Ekonomika chovu oviec s asistovanou rujou pri trhovej produkcii jatočných jahniat a ovčieho mlieka Autori textu: prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.; Ing.Roman Švantner; MVDr. Gabriela Hromadová; MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.; MVDr. Radoslava Vlčková, PhD. (zdroj: Slovenský chov, 1/2011, str.29-30) (vystavené 11.5.2011)
Etiológia, patogenéza a výskyt sekrečne poruchy vemena a mastitídy u oviec Autor textu: doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc. (vystavené 29.4.2011)
Mimosezónna produkcia ovčieho mlieka - racionálna cesta intenzifikácie chovu dojných oviec Autori textu: doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.; Ing. Dušan Apolen; Ing. Anton Čapistrák (vystavené 5.1.2011)
Výhľad pre svetových producentov baraniny (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.9, str.21) (vystavené 9.11.2010)
Výživa bahníc v zimnom období Autor textu: Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. (vystavené 21.10.2010)
Pastva oviec Autori textu: Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. - PPA Bratislava; Ing. Vladimír Stopka - MIKROP Slovensko s.r.o. Poprad (vystavené 11.5.2010)
Mäsové plemená oviec majú šancu aj u nás Autori textu: doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.; Ing. Martina Rafajová; Ing. Július Šutý; Ing. Miroslava Gálisová (vystavené 13.4.2010)
Treba myslieť na každú maličkosť Autori textu: prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.; MVDr. Katarína Klapáčová; MVDr. Dagmar Sopková, PhD. (vystavené 29.3.2010)
Rezervy v úžitkovosti oviec pretrvávajú Autori textu: Ing. Štefan Ryba, Ing. Martina Rafajová (vystavené 9.3.2010)
Majorgén pre plodnosť aj pri cigáji? Autor textu: doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. (vystavené 23.7.2009)
Vplyv pasenia oviec na trvalé trávne porasty Autori textu: doc. Ing. Gyarmathy E., CSc.; Ing. Dúbravská J., PhD.: Ing. Čopík A. (vystavené 28.5.2009)
Čo môže vplývať na organizáciu práce pri strojovom dojení bahníc Autori textu: Ing. Lucia Mačuhová; doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (vystavené 5.3.2009)
Aj vaginálna inseminácia môže byť úspešná Autor textu: Ing. Dušan Apolen (vystavené 26.2.2009)
Príručka pre chovateľov oviec a kôz
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka
Prideľovanie prémiových práv na základe individuálnych limitov
Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune v PD Predmier
Európska konferencia “Európska vlna – východ a západ”
Trvalá udržateľnosť vo fyziológii a výkonnosti oviec v súčasných a perspektívnych podmienkach chovu
Výber negravidných oviec na základe výsledku ultrasonografického vyšetrenia
Starostlivosť o kotné ovce v pokročilom štádiu gravidity a príprava na obdobie bahnenia
Súčasná potreba zvýšenia chovateľskej a veterinárnej starostlivosti o reprodukčné funkcie baranov
Zlepšovanie parametrov reprodukcie a úhynov v chove oviec je nevyhnutné
Zdravotné a hygienické súvislosti pri získavaní ovčieho mlieka – stále aktuálna téma
Výživa bahníc pri úžitkovom zameraní na produkciu mlieka
Uplatnenie najnovších poznatkov z oblasti inseminácie oviec v chovateľskej praxi
Modernizácia procesu dojenia oviec a biologické požiadavky
Problematika rozvoja chovu oviec na Slovensku (publikácia)
Súčasnosť a perspektíva plemena romanovská ovca na Slovensku
Novšie spôsoby hodnotenia jatočných jahniat
Chov oviec (V. Brestenský a kol. - Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat)