Logo CVŽV
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Hlohovská 2
949 92 Nitra
e-mail: repro@cvzv.sk

 


Jeseň, čas odstavu teliat a prípravy na zimovanie


Odstav je v stádach mäsového dobytka ako žatva pre roľníka, ale aj obdobie dôležitých chovateľských rozhodovaní

Po období suchšieho leta, ktoré obvykle býva v našich podmienkach dôvodom zníženej kvality i množstva pastevnej hmoty, prichádza jeseň, čas jesenného zvýšenia produkcie biomasy na pasienkoch. V stádach dojčiacich kráv je to aj obdobie odstavu teliat zo zimného obdobia telenia a čas hodnotenia teliat a výber jalovičiek na ďalší chov. Zimné telenie je v slovenských klimatických podmienkach považované za najvýhodnejšie. Vyplýva to z faktu, že produkcia živín pasienkov najlepšie kryje požiadavky matky s teľaťom a zabezpečuje najvyšší prírastok živej hmotnosti teliat.

Plemenárska práca a výber býka

Plemenný býk robí polovicu budúceho stáda. Jeho nákup by mal tiež prebiehať na jeseň, aby boli splnené všetky legislatívne a veterinárne lehoty a dopriali mu čas na zoznámenie sa so stádom. Rozhodujúca je kvalita, vyjadrená hlavne plemennou hodnotou rodičov, prírastkom v teste vlastnej úžitkovosti a zatriedením do kvalitatívnej triedy podľa lineárneho hodnotenia exteriéru. Veríme, že príde aj na Slovensku sa chovatelia sa začnú orientovať podľa plemenných hodnôt. Musia si však chovatelia uvedomiť, že plemenárska práca sa nerobí pre napĺňanie rozpočtu poverenej plemenárskej organizácie, ale každý z ju robí pre seba, pre pokrok vo svojom stáde. Vnímame na Slovensku dlhodobo hlboko zakorenenú nedôveru k plemenárskej práci. Ale to je v konečnom dôsledku nedôvera k vlastnej práci. Pretože prvotné údaje vznikajú v konkrétnom chove vážením konkrétnych zvierat. Preto pristupujte k tejto práci nanajvýš zodpovedne. Vnímame istú antipatiu vo vzťahu chovateľa a plemenárskeho zootechnika. A práve tento vzťah, založený na dôvere, by mal stádu zabezpečovať úžitkovostný i genetický pokrok participáciou na benefitoch celo populačného zlepšovania. Ak do systému výpočtu plemenných hodnôt vstupujú nepresné údaje (o pôvode zviera a ich úžitkovosti či obtiažnosti pôrodov) nemôžu byť výsledky spoľahlivé. A tento cyklus neprávd sa vracia späť ku chovateľovi a negatívne ovplyvňuje rozhodovanie, a tým aj výsledky stáda. Obdivujeme výsledky a pokrok zahraničných chovateľov, hlavne vo Francúzsku a Čechách, ale málokto z nás si uvedomuje, že tento pokrok vznikol a trvá len a len na dôslednom dodržiavaní chovateľských a plemenárskych zásad. Málokto u nás váži narodené teľatá a málokto tiež zaznamenáva stupeň obtiažnosti pôrodov. A to sú tie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú reprodukciu cez skoré opätovné oplodnenie - medziobdobie, čiže ekonomicky najdôležitejšiu vlastnosť. A to je len začiatok.

Niektoré chyby, ktoré oberajú o peniaze

Veľmi často je tiež vidieť preskakovanie krokov. Ešte sme sa nenaučili robiť jedno, nakŕmiť zvieratá, ale už chceme produkovať bezrohé zvieratá. Pritom bezrohosť prináša v mäsových stádach zníženie prírastkov a osvalenia. Bezrohosť je vlastnosť lenivého farmára. Aký je problém pri vešaní ušnej značky, čo musí chovateľ zo zákona vykonať do 72 hodín od narodenia teľaťa, zároveň fyzikálne alebo chemicky odrohovať a zistiť hmotnosť, teda vykonať všetky dôležité chovateľské úkony. Často chovatelia plačú pre nízke ceny zástavu. Pozrime sa však bližšie čo vlastne ponúkajú. Veľmi často malé, slabo osvalené "chrchliaky" od kráv, ktoré na konci pastevného obdobia sú v slabej kondícii. Čo potom asi môže výkupca ponúknuť? A ako vyzerajú zástavové teľatá, tak zvyčajne vyzerajú aj chovné jalovičky - malé, ploché, plytké. Z takejto chovnej jalovičky len veľmi ťažko môže byť krava, ktorá vychová excelentný tovar, keď ju navyše spárime s býkom, ktorý v Čechách (z nejakého dôvodu) neprešiel základným výberom a jeho jedinou prednosťou je to, že bol lacný. Český chovateľ predal výkrmového býka za super cenu a my máme doma otca, ktorého potomstvo bude sotva priemerné. A to pomlčíme o povesti, akej sa u bratov Čechov tešíme. Nie je jednoducho možné, aby v roku, keď jedine pastevné porasty boli v dobrom stave, boli na výstave predvedené zvieratá v slabej kondícii. Akú šancu na skoré oplodnenie môže mať v budúcej pripúšťacej sezóne krava, ktorá v čase, keď má byť v kondícii 3,5 až 4 body je v kondícii 2 a nižšej? Teda keď jej zásoby telesných rezerv v podobe hlavne podkožného tuku neexistujú? Pritom počas zimného obdobia je kŕmna dávka postavená na sene či trávnej, alebo ďatelino-trávnej siláži energeticky deficitná, teda predpokladá čerpanie telesných rezerv.

Odstav je vždy kritickým obdobím

Býčky, okrem tých, ktoré sú vybrané za budúce plemenné býky, je najlepšie predávať priamo spod matiek. Avšak v prípade, že z nejakého dôvodu toto nie je možné, treba teľatá odstaviť. Odstav je najlepšie urobiť jednorázovo, to znamená, že všetky teľatá určené na odstav sa odstavia v jeden čas. Matky zostávajú na pasienkoch, najlepšie na pasienkoch vzdialenejších od sídel a od maštale, v ktorej budú ustajnené teľatá, aby sa nepočuli. Aj oplôtok kráv aj koterec teliat musí mať dobré ohrady aby zadržali podráždené, stresované zvieratá. Odstav je pre teľatá aj matky náročným obdobím. Pre matky je to viac emocionálne obdobie, ale tiež z fyziologického hľadiska je ukončenie laktácie zaťažujúce. Teľatá prechádzajú v tomto čase jedným z najkritickejších období v ich živote. Prípadné nezvládnutie tohto obdobia môže mať vplyv na budúce využitie teliat. Aj z geneticky cenného jedinca dobre odchovaného na pastvine môže nezvládnutý odstav spraviť bezcenné zviera, pretože sa podpíše na jeho exteriéri. Pri odstave je najdôležitejšie, aby zníženie príjmu krmiva spôsobeného stresom z odstavu bolo čo najkratšie. Aj skúsení chovatelia z Francúzska udávajú 10 % zníženie hmotnosti spôsobené odstavom. Nie je tiež vhodné, aby po sebe nasledovalo viacero stresujúcich faktorov, a preto všetky nevyhnutné zásahy ako vakcinovanie, odčervenie, váženie a podobne boli uskutočnené spolu s odstavom, najlepšie v deň odstavu. Na odstav však treba teľatá pripravovať. Nakoľko pri odstave je súčasne prechod z pastvy na konzervované krmivo, musia toto krmivo teľatá už poznať, a to aj z dôvodu prípravy mikroflóry a mikrofauny predžalúdkov na trávenie výhradne tohto krmiva. Preto navrhujeme prikrmovanie teliat minimálne počas posledných 4 - 6 týždňov pastevnej sezóny jadrovým krmivom v škôlkach a umiestnenie balíkov sena do pasienkov. Týmto opatrením sa teľatá pripravia na odstav a v období po odstave potom bude nižšie negatívne pôsobenie stresu z odstavu na hmotnosť teliat a teda zlepší ich prechod na plnú rastlinnú výživu.

Nepretržitý dozor pri telení šetrí peniaze

Uplatňovaná technológia ustajnenia dojčiacich kráv vyplýva zo skutočnosti, že vlastný chov sa realizuje približne pol roka na pastve a pol roka v zariadeniach, ktoré voláme zimovisko. Zimovisko sa člení na priestor pre ustajnenie kráv a teliat (obdoba ležoviska), krmovisko, spevnené a mäkké výbehy, fixačné zariadenie a oplotenie areálu zimoviska. Dôležitou súčasťou je sociálne zázemie pre ošetrovateľov, a to hlavne v období telenia, keď je nevyhnutný stály dozor. Prepočtami je dokázané, že ak pôrodný dozor zachráni 3 teľatá, vykryl náklady na svoju mzdu, zachránil 3 krát po približne 400 EUR. Základná požiadavka na zimovisko je, aby bolo čo najlacnejšie. Musí však zabezpečiť ochranu pred vetrom, dažďom a mokrým snehom a musí byť dostatočne priestranné a bez prievanu. Platí zásada, že je lepší ľahký prístrešok so stenou chrániacou pred vetrom, ako veľká murovaná maštaľ, v ktorej sa často ťažko udržuje dobrá mikroklíma. Týmto kritériám plne vyhovujú amortizované stodoly. Účelom prístreška nie je zadržanie tepla, ale ochrana pred vlhkom a prievanom. Zásadne sa využíva voľné ustajnenie najlepšie na hlbokej podstielke.

Podstatné je zabezpečiť suché závetrie pre odpočinok

Nemýľme si však ploché pristielané ležisko s hlbokou podstielkou. Hlbokou podstielkou nie je z času na čas vyhŕňané ležovisko, ale priestor na ležanie so slamou, ktorá ostáva celú zimnú sezónu v ležovisku a postupne sa pristiela. Aj v jednom aj v druhom prípade je funkciou ležoviska poskytnutie suchého miesta na ležanie, s dôrazom na slovo suchý, pretože najväčším nepriateľom zdravia dobytka je vlhkosť. Dobytok si musí mať kde ľahnúť a prežúvať, v opačnom prípade aj pri bohatej kŕmnej dávke náročné udržať stádo v prijateľnej chovnej kondícii. Hlboká podstielka slúži na oddych. Nie je vhodné, aby bola kombinovaná s kŕmiskom, pretože kravy strávia pri kŕmení pomerne dlhý čas a v čase kŕmenia je aj vyššia frekvencia kalenia, to spôsobí, že hlboká podstielka je vo väčšej miere znečisťovaná a premočená. Výhodou hlbokej podstielky je, že je zároveň aj legálnym a najlacnejším skladom maštaľného hnoja nevýhodou je vyššia potreba slamy, ktorá je nedostatkovým tovarom hlavne v horských oblastiach. Avšak hlavnou nevýhodou pristielaného ležiska je potreba pravidelného vyhŕňania a pristielania a nie vždy je schopné zabezpečiť potrebný suchý priestor pre oddych. Operácie vykonávané v maštali traktorom sú drahé a vyrušujú zvieratá. Navyše je potrebné zabezpečiť hnojisko na sezónne preskladnenie maštaľného hnoja.

Dôležitý je priestor a pokoj pre každú kravu nielen pri telení

Pre jednu kravu s teľaťom je potrebné počítať s plochou 7-8 m2. Nastiela sa raz za 1-2 týždne (podľa stavu podstielky) priemerne 6-10 kg slamy na kravu a deň. V ustajňovacom priestor sú potrebné pôrodné koterce a škôlky pre teľatá. Plocha pôrodného koterca ma byť 10-12 m2 a jeden koterec má byť pre 5-10 kráv. Pôrodný koterec je miesto, pevne ohradené od ostatného ležoviska najjednoduchšie dielcami mobilného manipulačného zariadenia, v ktorom sa umiestni krava pred pôrodom a zostáva v ňom 3-5 dní, podľa potreby. V ňom je možné vykonať všetky nevyhnutné zootechnické a plemenárske zákroky ako popôrodné ošetrenie matky a mláďaťa, trvalé označenie teľaťa, očkovanie a odrohovanie, ak je v chove vykonávané.

Povrch priestoru bezprostredne pred vstupom do ležoviska z pasienka, či nespevneného výbehu je treba spevniť (najlepšie starými panelmi), aby sa zabránilo znečisteniu slamy v ležovisku blatom z výbehu. Do spevneného výbehu môžu byť umiestnené nezamŕzajúce napájačky a kŕmisko. Na spevnený výbeh nadväzuje nespevnený, alebo pastevný výbeh. V tomto nespevnenom výbehu sa v suchom počasí, pri mrazoch a snehu môžu zvieratá pohybovať aj počas zimy a je v ňom vykonávané oboznámenie s elektrickým obradníkom a návyk na príjem pastvy pred presunom na pasienky. Na ustajnenú kravu sa počíta minimálne s 25 m2 nespevneného alebo pastevného výbehu.

Kravy sú v zime kŕmené v krmovisku. Optimálne, v praxi však nie vždy reálne, je oddelenie krmoviska od ležoviska na vzdialenosť 50 metrov, čo núti zvieratá k pohybu i v zimnom období. Častejšie je umiestnené krmovisko pri pevných výbehoch. V tomto systéme chovu sa uplatňuje adlibitné kŕmenie pričom najoptimálnejšie je samokŕmenie, čo znamená, že zvieratá vyberajú krmivo priamo z priestorov, kde je skladované. Odporúča sa využitie posuvnej kŕmnej zábrany. Pri samokŕmení sa počíta s jedným kŕmnym miestom pre 4 kravy, čo zodpovedá dĺžke kŕmneho miesta 20 - 25 cm na jednu ustajnenú kravu. Pri inom spôsobe kŕmenia, navážaním krmiva do žľabu je potrebné počítať s pomerom kŕmnych miest k počtu ustajnených zvierat 1:1, pričom dĺžka žľabu pre jednu kravu musí byť minimálne 80 cm, pri neodrohovaných 1 m.

Bez dobrého manipulačného a fixačného zariadenia to nepôjde

Aj pri snahe čo najväčšieho zlacnenia prebudovania a sprevádzkovania zimoviska sú niektoré investičné náklady nevyhnutné, alebo nanajvýš efektívne. Jedným z nich je inštalácia jednoduchej krčnej fixácie do kŕmnych zábran. Toto technologické zariadenie umožní jednoduchú a rýchlu fixáciu skupiny zvierat bez potreby preháňania celej skupiny cez manipulačnú uličku a fixačnú klietku. Ak sa chovateľ rozhodne pre prestavbu maštale je nanajvýš nerozumné nemyslieť na manipulačnú uličku pokračujúcu fixačným a triediacim zariadením, ktoré musí byť prekryté strechou. Nie je príjemné robiť akýkoľvek úkon s dažďom kvapkajúcim do očí, na ruky, nástroje a za krk.

Aj bez maštale sa dá existovať

Tento systém využíva všeobecne známu dobrú odolnosť hovädzieho dobytka voči nízkym teplotám. Zóna tepelnej neutrality, čiže interval teploty v ktorej dobytok nepotrebuje vynakladať energiu na udržanie telesnej teploty, je 0-12 °C s tým, že lepšie znáša zimu ako teplo. Vyžaduje však uplatnenie niektorých zásad, bez dodržania ktorých nie je takýto chov reálny. Úspech tohto spôsobu je determinovaný dostatkom krmiva, vody a možnosťou zvierat nájsť si suché ležovisko v závetrí (v prípade nepriaznivého počasia). V zimnom období je potrebný dostatok sena priemernej kvality (minimálne 20 kg na kravu a deň), vyššia dávka súvisí s tým, že nevyžraté seno slúži ako podstielka. Optimálne by boli prírodné povrchové zdroje vody, z ktorých však nie je podľa Európskeho nariadenia o ochrane vôd dovolené napájať priamo. Je potrebné vodu z tečúceho zdroja odviesť do prietočnej nádoby (stará vaňa, alebo podobne) a prepad odviesť späť do potoka. Prietok vody však musí byť dostatočný, aby voda v zime nezamŕzala, čo je v extrémnych prípadoch jednoducho nezabezpečiteľné. Ak nie sú k dispozícii dostatočne výdatné prietočné zdroje, je potrebné zabezpečiť napájanie izolovanými alebo vyhrievanými napájačkami. Koncentrácia kráv v stádach nemá byť vysoká, aby nedošlo k rozšliapaniu pôdy v ležoviskách, krmoviskách a napájadlách. Ideálne je aby na zvieratá, ktoré sú trvalo umiestnené na jednom pasienku, pripadali minimálne 2 ha. Niektoré miesta, s častejším výskytom zvierat, ako spomenuté kŕmne miesta a napájadlá, budú vždy, hlavne v daždivých periódach, rozbahnené až zničené. Sezóna telenia je pri tomto spôsobe chovu posunutá na mesiace marec a apríl. Ďalším dôležitým faktorom je čistota zvierat. Znečistené zvieratá ťažšie znášajú pobyt na mraze kvôli zlej teploizolačnej funkcii znečistenej, polepenej či premočenej srsti. Preto sa treba vyvarovať vyhnaniu znečistených zvierat z maštale do systému bez ustajnenia v počasí. Aj pri tomto systéme je dôležitý dozor pri pôrodoch. Dozor pri pôrode a manipulácia s novonarodeným teľaťom po narodení je o to zložitejšia, že krava si pre pôrod prirodzene vyberie skryté miesto a do stáda sa zapojí o niekoľko dní neskôr s teľaťom, ktoré je ťažké zafixovať a vykonať potrebné úkony.

Vytvorenie komfortu natrvalo prirodzenou cestou

Závetrie je možné vybudovať z balíkov sena, ktoré neskôr poslúžia ako krmivo. Ak sa rozhodneme pre stále využitie voľného chovu, je dobré vykonať na pre to určenom pasienku dlhodobé úpravy. Prvou a najdôležitejšou je vybudovanie trvalého oplotenia z drevených stĺpov doplnených drôtmi elektrického ohradníka. Pre zachovanie prirodzeného rázu krajiny a podporu jej neprodukčných funkcií navrhujeme robiť tieto úpravy prírodnými cestami, využitím miestnych zdrojov. Na hranicu pasienku nasadiť nízke dreviny, alebo aj dreviny produkujúce biomasu na tvorbu drevnej štiepky. Vhodné je nasadenia vyšších stromov vo viacerých radoch, vetrolam, na náveternú stranu, ďalej nižších stromov s hustou korunou do prostriedku pasienka, alebo do prirodzenej dolinky. Toto môžu byť aj ovocné stromy, ktoré však treba do času ich narastenia do plnej sily chrániť pred pôsobením stáda. Ak je to možné prihradiť k pasienku časť lesa. Veľmi vhodné je na voľný chov určiť pasienok mierne svahovitý. Svahovitosť zabezpečí aj vo vlhkých obdobiach relatívne suchšiu časť na vrchu svahu.

Starostlivosť o pasienok keď sú kravy stále na ňom, je náročnejšia

Aj pasienok s trvale voľne sa pasúcim stádom treba udržiavať. Medzi opatrenia v čase najbujnejšieho nárastu biomasy na pasienku patrí skosenie časti mladého porastu. Ušetrí to túto hmotu pred zničením ušliapaním a prestarnutím. Tiež pripravíme časť zásob na zimnú sezónu a ponúkneme zvieratám možnosť spásania mladého, výživného, obnoveného, ale i starého, diétnejšieho, vláknitejšieho porastu. Samozrejme, je potrebné kosenú časť ohradiť elektrickým ohradníkom. Koncom septembra je potrebné skosiť nedopasky. Vhodné je počas celého roka ničiť vytrvalé buriny, a to mechanicky ich vytŕhaním pri kontrolných návštevách, alebo chemicky selektívnym postrekom účinným herbicídom. Pri celoročnej voľnej pastve nie je možné robiť ošetrenie proti burinám celoplošne z dôvodu použitia herbicídov. Na celoplošnú selektívnu aplikáciu herbicídov sa využívajú ťahané rámy s výškou okolo 40 cm, ktoré nesú knôty napustené v koncentrovanom kontaktnom herbicíde. Samozrejme herbicídy nie je možné použiť v ekologickom chove, a preto treba zvoliť pracnejšiu mechanickú metódu. Aj boj proti burinám na pasienkoch je spôsob ako udržiavať pasienky v dobrej úrodnosti.

foto: J. Huba

Vystavené: 3.1.2011

Autori textu: Ing. Peter Polák, PhD.; Ing. Ján Huba, PhD.