Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku
Pri Parku 2
911 06 Trenčín - Záblatie
e-mail: zchmd@zchmd.sk
 
 


Prebieha pripúšťacia sezóna

Inseminácia zabezpečuje genetický pokrok, plemenný býk teľnosť v stáde

Plodnosť respektíve rozmnožovanie patrí medzi jednu z produkčných vlastností hospodárskych zvierat. Plodnosť ovplyvňuje mnoho faktorov napr. výživa, kŕmenie, zdravotný stav zvierat, klimatické podmienky, podmienky chovu, vek zvierat, manažment, kondícia zvierat a i.. Všetky tieto faktory musí chovateľ zvládnuť tak aby v systéme chovu dojčiacich kráv vyprodukoval jedno teľa od jednej kravy za rok.

Teľnosť kráv sa zaisťuje dvoma spôsobmi, ktoré nás učili už na školách a to insemináciou a prirodzenou plemenitbou. Oba spôsoby pri vhodnom a správnom používaní sa vzájomne doplňujú. Každý z týchto dvoch spôsobov ma svoje výhody i nevýhody. Inseminácia nám zabezpečuje predovšetkým genetický pokrok v stáde preto je dôležité ju využívať v čistokrvných chovoch, ktoré produkujú plemenných býkov do inseminácie ale i do prirodzenej plemenitby. V súčasnosti sa u nás v menšej miere využíva i embryotransfér.

Býčky pohlavne dospievajú približne vo veku 6-8 mesiacov, jalovičky vo veku 8-14 mesiacov. Pohlavná dospelosť samozrejme závisí od plemena (mäsové plemená dospievajú neskôr ako mliekové) a ďalších ukazovateľov. Preto je nutné ak chovateľ má v jednom stáde kravy s teľatami oboch pohlaví ich najneskôr vo veku 8 mesiacov oddelil od seba.

Sezóna telenia

V systéme chovu mäsového dobytka a dojčiacich kráv sa využíva predovšetkým sezónnosť telenia, teda chovateľ si naplánuje obdobie telenia kráv alebo jalovíc na konkrétne obdobie, ktoré mu najviac vyhovuje z hľadiska techniky chovu a dosiahnutej ceny z predaja zástavových teliat.

Poznáme jarné, letné, jesenné a zimné obdobie telenia. Na Slovensku sa najviac využíva zimné obdobie telenia, nakoľko najväčší dopyt po zástavových teľatách je v mesiacoch august, september a október. Začiatok telenia a pripúšťacieho obdobia plemenníc je ešte na zimovisku. Vtedy možno podchytiť prvú alebo druhú ruju plemenníc, pri ktorej môžeme využiť insemináciu. Spôsob plemenitby si chovateľ určuje sám na základe veľkosti stáda. V stáde do 10 kusov plemenníc z ekonomického hľadiska je výhodnejšie robiť insemináciu. Niektoré, plemená ako je highland, galloway alebo Maďarský stepný dobytok majú nevýraznú ruju a pri využívaní inseminácie sú zlé výsledky. U týchto plemien je vhodnejšie využívať prirodzenú plemenitbu. Po inseminácií plemenníc sa necháva 1 - 2 týždňová prestávka a do stáda sa zaraďuje plemenný býk na doskok. Prestávka v pripúšťaní je z dôvodu určenia otcovstva po použitých plemenných býkoch. Väčšinu času býk strávi s plemennicami počas pripúšťacieho obdobia na pasienku. Musíme vedieť či sa býk vie pásť, teda počas jeho odchovu bol neustále v maštali alebo bol odchovávaný s matkou na pasienku.

Plemenný býk plemena galloway pri vyhľadávaní rujnej kravy
foto: autorka

Plemenný býk plemena charolais pri vyhľadávaní rujnej kravy
foto: autorka

Odchov a testácia býkov

Plemenné býky mäsových plemien sa odchovávajú u chovateľa, ktorý má čistokrvné plemennice zapísane v "A" oddiele Plemennej knihy. Na Slovensku nemáme odchovne plemenných býkov. Býky vybrané do prirodzenej plemenitby nie sú preverené napríklad na ľahkosť pôrodov, prejdú u chovateľa iba testom vlastnej úžitkovosti teda rastovou schopnosťou. Ak majú býky inseminačných otcov, ktorí sú preverení na vlastnú úžitkovosť môžeme iba predpokladať úroveň ich selekčných indexov. Chovateľ musí zvážiť či je býk vhodný na pripúšťanie jalovíc alebo kráv. Na základe zákona o šľachtení a plemenitbe v inseminácií a prirodzenej plemenitbe môže pôsobiť býk, ktorý prejde základným výberom a má pridelený štátny register.

Základný výber býkov mäsových plemien dobytka vykonáva výberová komisia Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku. Po hodnotení býka ZCHMD požiada Plemenárske služby SR š.p. o jeho registráciu. Po zaregistrovaní ZCHMD vystaví potvrdenie o pôvode (POP) kde je napísaný okrem iných základných údajov i štátny register daného býka. Býky sa hodnotia vo veku 14 - 18 mesiacov. Neskoré plemená ako sú galloway a highland sa hodnotia vo veku 24 mesiacov.

Mladý býk v stáde

Základné výbery býkov na Slovensku sa konajú v jarnom a letnom období. Najvhodnejší čas kedy si má chovateľ kúpiť býka do svojho chovu je jeseň. Adaptácia býka na nové prostredie trvá približne 3 mesiace. Býk sa musí prispôsobiť chovateľským podmienkam, kŕmnej dávke, a zvyknúť si na nových ľudí, ktorí ho budú ošetrovať. Mimo pripúšťacej sezóny je býk umiestnený v ustajňovacom boxe oddelene od plemenníc. Ak sú ustajnené spolu viaceré býky, box musí byť takej veľkosti aby mohli uniknúť pri vzájomných stretoch. Odporúča sa dodržať vzájomný odstup medzi jedincami 10 m.

Ak si chovateľ zakúpi mladého býka na jeseň, ktorý v danom roku ešte nepôsobil v plemenitbe, využije ho nasledujúci rok na jar. Neodporúča sa využívať býka v prirodzenej plemenitbe keď nedosiahol vek 16 mesiacov.

Býky plemien väčšieho telesného rámca ako sú charolais, blonde d´Aquitaine je vhodnejšie využívať až od dvoch rokov veku. Nakoľko ich telesný rast a vývoj je pomalší, nevhodným a skorým využívaním býky zoslabnú, nenarastú a nevyvinú sa do ich požadovanej telesnej hmotnosti. Predčasné využívanie býka vedie k poruche plodnosti až neplodnosti.

Mladý plemenný býk s jalovicami plemena aberdeen angus na pasienku
foto: autorka

Starostlivosť o býky

Zabezpečujeme im takú kŕmnu dávku aby neboli pretučnený ani chudý, teda boli v požadovanej chovnej kondícií. Každé plemeno má svoje osobitné požiadavky. Ak je býk v zlej kondícií stráca záujem o rujné plemennice, má zníženú schopnosť oplodnenia. Pred pripúšťaním musí byť býk zdravotne prehliadnutý veterinárnym lekárom, odčervený a predovšetkým musí mať ošetrené paznechty. Sporadicky mäsové plemená HD nebývajú agresívne ale býky, ktoré sú agresívne treba zo stáda vyradiť. Agresivite možno predchádzať odrohovaním. Agresivitu si netreba mýliť s prirodzeným "býčim" temperamentom ako je hrabanie prednými nohami, hlasne bučanie, rytie rohami, hlavou do zeme a pod. Býk v stáde plemenníc sa stáva dominantným jedincom o ktoré sa stará, ochraňuje a je ich vodcom. Pri vstupe ľudí do stáda treba dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci s dobytkom.

Prítomnosť býka v stáde evokuje plemennice k rýchlejšiemu nástupu ruje. Mladému býkovi v prvej pripúšťacej sezóne pridelíme 15 maximálne 20 plemenníc, v druhej pripúšťacej sezóne 25 - 30 plemenníc. Staršiemu skúsenejšiemu býkovi vo vyhľadávaní rujných plemenníc môžeme prideliť aj 30 - 40 ks plemenníc. Ak sa využívala inseminácia v stáde počet plemenníc na býka možno zvýšiť. Vyššie zaťaženie býka môže viesť k nižšej teľnosti kráv. Zásadne neprevádzame synchronizáciu ruje a potom na oplodnenie plemenníc použijeme býka v prirodzenej plemenitbe.

Počet býkov v stáde

Pri čistokrvnej plemenitbe v jednom stáde by mal byť jeden býk, z dôvodu určenia otcovstva. Pri produkcii jatočných teliat v komerčných stádach môžu byť dvaja alebo až tri býky. Tieto zvieratá sa ale musia navzájom dobre znášať. Lepšie je dať spolu staršieho, väčšieho býka spolu s menším, mladším. V prípade, že medzi býkmi sú vzájomne súboje o postavenie v stáde, je lepšie stádo rozdeliť lebo plemenníky sa nezaujímajú o plemennice. Chovatelia s väčšími stádami plemenníc by mali mať jedného býka na viac pre prípad nešťastných náhod alebo nutnej liečby. Na zamedzenie príbuzenskej plemenitby sa v stáde plemenníc ponecháva býk spravidla dve pripúšťacie sezóny. Ak chceme býka naďalej využívať treba jeho dcéry oddeliť zo stáda a prideliť k nim býka geneticky nepríbuzného.

Niektorým chovateľom sa pri nákupe zdá cena za býka, ktorý má pôsobiť v prirodzenej plemenitbe vysoká. Ak sa s býkom správne zaobchádza môže v chove pôsobiť aj 6 rokov. U niektorých chovateľov pôsobia aj 9 ročné býky, ktoré si kvalitne vykonávajú svoje poslanie. Potom sa treba zamyslieť nad tým, koľko chovateľovi taký býk v priebehu jeho života donesie do chovu teliat, koľko stojí jedna inseminačná dávka a aká je úspešnosť oplodnenia po inseminácií.

Starší plemenný býk plemena charolais vo výbehu
foto: autorka

Vystavené: 16.6.2010

Autor textu: Ing. Oľga Darnadiová