Ing. Juraj Kožuch
Riaditeľ odboru živočíšnych komodít – MP SR

Tel.: 02/59 266 548
Fax.: 02/59 266 756


E-mail:
juraj.kozuch@land.gov.sk

 

 

Príspevok z odborného seminára "Ako zvýšiť počet odchovaných teliat od dojčiacich kráv" usporiadaného pri príležitosti 60. výročia založenia VÚŽV v Nitre dňa 29.11. 2007.
Seminár bol určený chovateľom mäsového dobytka a dojčiacich kráv, agropodnikateľom, poradcom, pracovníkom riadiacej sféry a služieb a širokej odbornej verejnosti.

 

Podpora chovu dojčiacich kráv na Slovensku,

Vážené dámy a páni, milí chovatelia,

dovoľte mi srdečne Vás pozdraviť. Rád by som prispel krátkym zhodnotením funkcie štátnej správy v súvislosti s podporou hovädzieho dobytka na Slovensku.

Slovensko sa stalo dňom 1. mája 2004 riadnym členom Európskej únie. Prirodzene sa aj náš trh zaradil do spoločného trhu Európskej únie a opatrenia Únie pre jeho organizáciu sa stali záväznými aj v našej republike. Okrem iných sa stala súčasťou slovenskej poľnohospodárskej praxe aj spoločná organizácia trhu s komoditami v sektore chovu hovädzieho dobytka, ktoré prinášajú opatrenia pre ochranu vnútorného trhu Európskej únie.

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva SR pripravovali podklady a zúčastňovali sa negociačných rokovaní s Európskou Komisiou v pred vstupovom období a to podľa údajov o poľnohospodárskej produkcii z referenčného obdobia rokov 1995 – 1999. V rámci týchto rokovaní sme získali produkčné kvóty a národné limity pre podpory prvovýrobcov a spracovateľov, čo v prípade chovu hovädzieho dobytka v systéme DOJČIACICH KRÁV predstavuje pridelenie národného limitu vo výške 28 080 prémiových práv, ďalej národný limit špeciálnej prémie na výrobu hovädzieho mäsa nám bol pridelený na úrovni 78 348 ks a prémie za zabitie nám boli pridelené pre dospelý hovädzí dobytok na úrovní 204 062 ks a pre teľatá 62 841 ks. Aj na základe týchto národných limitov nám bola neskôr vypočítaná a priznaná finančná obálka z Garančného fondu na podporu formou zjednodušenej platby na plochu tzv. SAPS. Táto forma podpory sa bude na Slovensku – podobne ako v ďalších siedmych nových členských krajinách, ktoré vstúpili do EÚ 1. mája 2004 (okrem Slovinska a Malty) uplatňovať v rámci prechodného obdobia minimálne do konca roka 2008. Nakoľko pravdepodobne od roku 2009 sa v rámci pripravovanej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky tzv. SPP pripravuje prechod na tzv. jednotnú platbu na farmu, avšak jej oneskorenie je viac ako reálne, hlavne kvôli takzvaným “starým členským štátom EÚ”.

Taktiež je potrebné uviesť, že chov hovädzieho dobytka, a bohužiaľ aj pokles jeho stavov je zapríčinený aj kvotáciou výroby surového kravského mlieka, ktorá je po zvýšení v roku 2006 na úrovní 1 040 788 000 kilogramov.

Pridelenia týchto národných limitov, nakoľko od roku 2004 sa pristupuje celoplošne k vyplácaniu podpory formou zjednodušenej platby na plochu a všetky špecifické formy podpory (ako napríklad podpora chovu dojčiacich kráv, podpora chovu oviec a kôz a podpora pestovania tabaku a atď.) sa použili do celkovej obálky podpory poľnohospodárstva na Slovensku.

Pre účely podpory chovu DOJČIACICH KRÁV po vstupe do Európskeho Spoločenstva bolo v roku 2005 na Ministerstve pôdohospodárstva vypracované Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach stanovenia individuálnych limitov pre získanie prémii na chov dojčiacich kráv a v roku 2006 Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o prerozdelení národnej rezervy prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz.

O rozdeľovaní národného limitu prémiových práv rozhodovalo Ministerstvo pôdohospodárstva s ponechaním si národnej rezervy, ktorú musíme tvoriť. Žiadosti o pridelenie prémiových práv boli predkladané ministerstvu prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a to jej regionálnymi pracoviskami. Po prvotnom preskúmaní pravdivosti žiadosti, boli predmetné žiadosti predložené zodpovedným pracovníkom ministerstva a ak žiadosti obsahovali nepravdivé údaje neboli ďalej posudzované. Pri tvorbe týchto usmernení sme plne implementovali systémy a spôsoby stanovené na legislatíve Európskeho Spoločenstva, medzi ktoré patrí hlavne nariadenie Rady č. 1782/2003, ktorým sú stanovené pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a naradenie Komisie č. 1973/2004, ktoré upravuje podrobnosti k nariadeniu Rady č. 1782/2003.

V roku 2005 sme pridelili 26 055 prémiových práv, takže v roku 2006 sme mohli do rozdeliť ešte 2 024 prémiových práv, lebo minimálne jedno sme si museli z dôvodu tvorby národnej rezervy ponechať. K tomuto je potrebné konštatovať, že v roku 2006 sme vzhľadom k nedostatočnému množstvu prémiových práv neboli schopný uspokojiť všetkých žiadateľov a preto bolo použité pravidlo, uprednostnenia novožiadateľov.

Platba na chov dojčiacich kráv pochádzala výhradné zo štátneho rozpočtu, a to vo forme doplatkov k priamej platbe na plochu. V roku 2005 ako aj v roku 2006 dostali chovatelia 4 300 Sk na dojčiacu kravu.

Od roku 2007 prechádzame na platbu formou VDJ. Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 sme 6. júna tohto roku prijali nariadenie vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky. Na základe tohto nariadenia a v zmysle vyššie spomenutej legislatíve Európskeho Spoločenstve je možné podporiť chov hovädzieho dobytka na území SR takmer celoplošne, pričom prepočítavací koeficient pre teľatá bol stanovený na úrovni 0,2, pre hovädzí dobytok vo veku 6 až 24 mesiacov na úrovni 0,6, pre býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov na úrovni 1,0 a pre dojčiace kravy taktiež na úrovni 1,0. Dojnice budú podporované prostredníctvom mliečnej kvóty s prepočítacím koeficientom na úrovni 0,1998.

Ako už bolo spomínané výhodou tejto formy podpory je celoplošný záber financovania chovu hovädzieho dobytka, avšak vzhľadom k prebiehajúcim zmenám v SPP je pravdepodobné, že v budúcnosti dôjde zo strany EK k zmenám požiadaviek na kalkulácie výšky národných doplatkov k jednotným platbám na plochu.

Ďakujem Vám za pozornosť!

Ing. Juraj Kožuch

 

 

 

Vystavené 13. 12. 2007

Autor textu: Ing. Juraj Kožuch