Logo VUZV Výskumný ústav živočíšnej výroby NITRA


Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: +421/037/6546122
E-mail: vuzv@vuzv.sk
 

Mlieko v dnešnej EÚ a v desiatich kandidátskych krajinách

Sektor mlieka je nepochybne jednou z najvýznamnejších oblastí poľnohospodárskej výroby, ktorá na seba sústreďuje pozornosť v dobe intenzívnej prípravy na rozšírenie Európskej únie. Krajiny európskej pätnástky s 377 miliónmi obyvateľov sa majú spojiť s desiatimi kandidátskymi krajinami, v ktorých žije 75 miliónov ľudí a vytvoriť spoločný ekonomický región s 452 mil. obyvateľov.

Rozšírenie EÚ o Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko na EÚ s celkovým počtom 25 krajín predstavuje veľmi dôležitý a zásadný krok historického významu, ktorý vzájomne prepojuje dva značne od seba odlišné európske regióny.

Zatiaľ čo krajiny západnej Európy mali po skončení druhej svetovej vojny možnosť rozvíjať svetovú ekonomiku vrátane poľnohospodárstva v demokratických podmienkach, bol ekonomický vývoj v kandidátskych krajinách riadený centrálne plánovaným systémom, ktorý sa však dnes postupne transformuje s nemalými obtiažami na tržnú ekonomiku.

Zatiaľ čo priemerná výška HDP na obyvateľa dosiahla v 15 krajinách EÚ 23 355 EUR, v 10 kandidátskych krajinách je to 10 600 EUR, t.j. 45,4 %. Celková výmera desiatky kandidátov predstavuje zhruba pätinový podiel výmery súčasnej EÚ, t.j. 22,8 % a to zhruba odpovedá podielu celkového počtu obyvateľov (19,9 %). Krajiny EÚ-15 vykazujú nižší podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery (40,3 %) oproti kandidátskym krajinám (52,2 %). Veľmi rozdielny je tiež podiel pracovníkov v poľnohospodárstve z celkového počtu pracovníkov: EÚ-15 4,5 %, v desiatich kandidátskych krajinách je 3x väčší – 13,4 %. Poľnohospodárstvo participuje na celkovom HDP v EÚ-15 dvoma percentami a nie je v porovnaní s kandidátskymi krajinami ani polovičný (4,2 %). Celková hodnota HDP v EÚ-15 vo výške 273,5 miliardy EUR, ostro kontrastuje s veľmi nízkou HDP (15,5 miliardy EUR, ktorá je v kandidátskych krajinách.

Priemerná hodnota poľnohospodárskej výroby v prepočte na jedného pracovníka v poľnohospodárstve dosahuje v únii 39 638 EUR, zatiaľ čo v kandidátskych krajinách len 3816 EUR, čo je menej ako 10 %. Pri prepočte hrubej poľnohospodárskej výroby na 1 ha poľnohospodárskej pôdy vykazuje 15 krajín EÚ 2 100 EUR, krajiny kandidátske len 402 EUR.

Výroba mlieka dosiahla v roku 2000 v EÚ-15 121 730 tis. ton, zatiaľ čo v kandidátskych krajinách 22 158 tis. ton mlieka, čo je podiel 18,2 %. Priemerné množstvo vyrobeného mlieka na obyvateľa v EÚ-15 bol v roku 2001 322 kg oproti 295 kg v kandidátskych krajinách. Výrazne odlišná je situácia v prepočte výroby mlieka na jedného pracovníka v poľnohospodárstve, ktorá dosahuje v 10 kandidátskych krajinách len 5 450 kg a v EÚ-15 trojnásobok, t.j. 17 650 kg.

Veľký rozdiel medzi oboma zónami existuje v podiele dodaného mlieka z jeho celkovej výroby do mliekarní. Ten predstavuje v EÚ-15 94,5 % oproti 67,8 % v kandidátskych krajinách. Priemerná dojivosť v EÚ je na úrovni 6000 kg/rok a je oproti kandidátskym krajinám v priemere vyšší o 20 %.

V decembri roku 2001 bolo v EÚ 20,15 mil. dojníc, a to aj v dôsledku zníženia stavov v Portugalsku (-5,9 %) a hlavne v Anglicku (-5,8 %) v dôsledku vplyvu ochorenia BSE a slintačky a krívačky.

V kandidátskych krajinách dosiahol počet dojníc v decembri 2001 4,6 mil., pričom Poľsko malo z toho 2,5 mil. dojníc. Stavy sa však ešte postupne znižujú (medzi r. 2000 a 2001 o 2,4 %).

V EÚ v roku 1999 chovali v malých stádach do 10 dojníc len 5,2 % z ich celkového počtu. Sú to hlavne chovatelia z Grécka, Španielska, Portugalska a Rakúska. Väčšina dojníc však pochádza zo stád s 30 – 100 zvieratami. Počet dojníc v stáde sa v EÚ trvalo postupne zvyšuje. Napr. v Anglicku pripadá na stádo 70 dojníc, v Holandsku 55, vo Francúzsku a Nemecku 35 dojníc.

V kandidátskych krajinách je situácia veľmi rôznorodá. Napr. v Lotyšsku, Litve a v Poľsku sa v stádach s maximálnym počtom do 5 kusov chová väčšina dojníc. V Českej republike a v Maďarsku, ale aj v Slovenskej republike výrazne prevažujú stáda s počtom 100 – 400 zvierat.

Sektor mlieka sa v 15 krajinách únie podieľa na celkovej hodnote poľnohospodárskej výroby 14 %. V kandidátskych krajinách je tento podiel vyšší a dosahuje 17 %. V únii je tento ukazovateľ najvyšší vo Fínsku 29 %, v Írsku 25 %, naproti tomu najnižší je v Španielsku.

V kandidátskych krajinách sa mlieko podieľa na hrubej poľnohospodárskej výrobe najvyššie v Estónsku s 35 %, Lotyšsku s 34 %, v Maďarsku s 27 % a napr. v ČR so 16 % a SR 14 %.

Nákupné ceny mlieka v krajinách EÚ v porovnaní s kandidátskymi krajinami sú výrazne vyššie. Európska únia vykazovala v minulom päťročnom období najnižšiu priemernú úroveň farmárskej ceny mlieka v krízovom roku 1999 – 28,47 EUR/100 kg. V nasledujúcich rokoch sa cena mlieka zvyšovala, v roku 2000 na 29,37 EUR/100 kg a v roku 2001 až na 31,21 EUR/100 kg.

V nasledovnom prehľade sú uvedené priemerné nákupné ceny vo vybraných krajinách EÚ a z nich odvodené orientačné spotrebné ceny hlavných mliekarenských výrobkov.

Tabuľka č. 1: Nákupné a spotrebiteľské ceny mlieka vo vybraných krajinách EÚ v roku 2001

Krajina - mena surové mlieko
kg/3,7 %
konzumné mlieko
l
maslo
kg
syry
kg
Nemecko – EUR 0,324 0,547 3,90 4,86 a)
Holandsko – EUR 0,313 0,486 4,515 6,821
Anglicko - EUR 0,292 0,643 4,681 6,435
Švédsko - EUR 0,312 0,712 4,65 8,03

a) ementál

Nákupné a spotrebiteľské ceny mlieka vo vybraných kandidátskych krajinách v roku 2001 sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka č. 2: Nákupné a spotrebiteľské ceny mlieka vo vybraných kandidátskych krajinách v roku 2001

Krajina – národná mena farmárska cena
l
konz.mlieka
l
maslo
kg
syry
kg
Poľsko – Zlotý PLN
- EUR
0,780
0,205
1,30
0,341
11,58
3,04
8,7
2,283
Maďarsko – Forint HUF
- EUR
73,420
0,304
139,00
0,576
1210,0
5,010
1310
5,425
Estónsko – Kroon-EEK
- EUR
3,20
0,205
5,00
0,320
37,6
2,404
64,4
4,118
Lotyšsko – Lat-LTL
- EUR
x
0,166
0,24
0,412
1,67
2,870
2,37
4,072
Česko – Kč
- EUR
7,80
0,257
15,03
0,494
92,11
3,03
115,03
3,786
Slovensko – Sk
- EUR
9,52
0,21
21,20
0,51
155,50
2,91
162,90
3,88

Orientačný prehľad cien a uvedené čísla v článku sú vybrané z agentúry Dairy Research Institut v New Surrey v Anglicku a na základe národných štatistík.

Pripravované rozšírenie EÚ bude znamenať prepojenie dvoch rozličných regiónov v Európe s odlišnou kultúrou, zvyklosťami a ekonomických úrovní, ktorá sa prejavuje ako v poľnohospodárskej výrobe, tak aj v mliekarenskom sektore. Jednotný trh s 452 mil. obyvateľov vytvorí nové obchodné cesty poľnohospodárskych produktov, vrátane mlieka a mliečnych výrobkov.

Bude zaujímavé ako sa v priamom dobytku oboch európskych zón bude presadzovať väčšia časť kandidátskych krajín, ktoré sa svojou extenzívnou výrobou podieľajú na tom, že poľnohospodár v kandidátskych krajinách vykazuje len desatinovú úroveň produktivity práce i keď vyrába dostatočné množstvo mlieka pre svoju krajinu a jeho priemerná produkcia mlieka je v porovnaní s pracovníkom EÚ len tretinová.

Výroba mlieka v SR sa celkovému priemeru kandidátskych krajín odlišuje, i keď niektoré výsledky sú lepšie ako v EÚ, pôjde hlavne o to, aby sme úspešne obstáli v konkurencii s krajinami s lacnejšou extenzívnou výrobou.

Vystavené 18. 6. 2003

Autor textu: Ing. Vladimír Foltys,PhD.