Logo UVL Výskumný ústav veterinárskej medicíny

Univerzita veterinárskeho lekárstva

Hlinkova 1/A, 040 01 Košice
Tel.: 055/63-318-52
E-mail: vuvm@vuvm.sk
 

REDUKCIA VÝSKYTU MASTITÍD V CHOVE DOJNÍC UPLATNENÍM PREVENTÍVNYCH PROTRIMASTITÍDNYCH OPATRENÍ A LIEČBY INTRAMAMÁRNYMI PRÍPRAVKAMI KLOXERATE® PLUS MC A KLOXERATE® PLUS DC (FORT DODGE, Healt Holland, Weesp, The Netherlands)

Dojnice chováme kvôli relatívne dobrej efektívnosti výroby a všeobecnému úžitku. Efektívnosť výroby je niekedy ťažko dosiahnuť pri zanedbaní niektorých zásad. Na rentabilitu výroby mlieka a dobré reprodukčné ukazovatele výrazne vplýva chorobnosť dojníc. Významnou súčasťou chorobnosti dojníc je výskyt zápalov mliečnej žľazy – mastitíd. Zanedbanie základných protimastitídnych opatrení vedie k postupnému pribúdaniu počtu dojníc so zápalom vemena. Ak tieto pravidlá opomenieme pri osídľovaní novovybudovaných technológii spravidla dôjde v novo formovanom stáde dojníc k vysokému výskytu mastitíd za veľmi krátky čas. Sústredenie dojníc na prvej, druhej a vyššej laktácii, i napriek ich dokonalému výberu zo zootechnického pohľadu (vysoká úžitkovosť, požadované plemenná príslušnosť a podobne), pri nerešpektovaní protimastitídnych opatrení a zásad osídľovania novovybudovaného kravína sa môže nepríjemne prejaviť vysokým výskytom sekrečných porúch a zápalov vemena a to zdanlivo bez rukolapného vysvetlenia. Túto skutočnosť sme pozorovali ja v nižšie uvádzanom prípade, keď sme na požiadanie chovateľa ozdravovali od mastitíd na novo vytvorené stáda dojníc ustajnené v novej modernej technológie s použitím liečby intramamárnymi prípravkami KLoxerate Plus MC A Kloxerate Plus DC.

Opatrenia boli realizované v chove s priemerným počtom 224 dojníc ustajnených v  modernej technológii s voľným v boxovým ustajnením tvorenej dvoma objektami, ktoré sú napojené na objekt dojárne (s dojacím zariadení BOUMATIK 12). Dojnice v čase zasušenia, pôrodu a rozdojenia sú umiestnené v pôrodnici (rekonštruovaný kravín K 98). V produkčných objektoch a pôrodnici bola hygiena prostredia pred sledovaním na relatívne dobrej úrovni. Ustajňovacie priestory boli čistené pravidelne, avšak nepravidelne dezinfikované. Realizácia hygienického programu dojenia bola s chybami. Cecky vemena sa po dojení ponáranie do rôznych dezinfekčných roztokov bez kontroly ich koncentrácie. Ročne brakovanie sa v stáde pohybovalo okolo 23,0 %. Stádo vzniklo sústredením dojníc (bez kontroly zdravotného stavu mliečnej žľazy) z viacerých hospodárskych dvorov a nakúpených zdravých dojníc, nie ako je zvykom z vysokoteľných jalovíc.

Začatím sledovania boli zavedené tieto opatrenia: zabezpečenie všeobecnej hygieny v stáde (realizácia dezinfekcie všetkých priestorov), uplatňovanie preventívnych protimastitídnych metód a správneho vykonávanie hygienického programu dojenia, vykonanie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia. Vzhľadom k tomu, že pri vstupnom vyšetrení sme bakteriologickým vyšetrením mlieka odhalili 92 pozitívnych laktujúcich dojníc (71 dojníc bolo klinicky pozitívnych a 89 dojníc vykazovalo pozitívny výsledok NK – testu). Bakteriologicky pozitívne dojnice sa na základe troch bakteriologických vyšetrení mlieka vykonaných v prvých 25. dňoch sledovania preliečili (VASIĽ, 1998). Prípravkom KLOXERATE® PLUS MC (ampicilín 75 mg a kloxacilín 250 mg vehiculum ad 10 ml na štvrtku) bolo preliečených: 35 dojníc infikovaných zárodkami Streptococcus agalactiae, 8 dojníc vykazujúcich Streptococcus uberis, 9 dojnice infikované zárodkami Staphylococus aureus, 27 dojníc infikovaných koagulazo-negatívnymi stafylokomi, 5 dojníc infikovaných “beta-hemolytickými streptokokmi a 8 dojnice vykazujúce enterokoky. Voľba prípravku bola vykonaná na základe stanovenej citlivosti k antibiotikám. Zaviedli sme neselektívne ošetrovanie vemena dojníc pri poslednom dojení v laktácii antibiotikami — DCT (dry cow therapy) a uplatňovanie rýchlej liečby zjavných klinických mastitíd dojníc ihneď po ich nahlásení dojičmi.

Pre DCT sa používal intramamárny prípravok KLOXERATE® PLUS DC (FORT DODGE, Healt Holland) – ampicilín 250 mg a kloxacilín 500 mg vehiculum ad 10 ml na štvrtku.

Pre liečbu klinicky zjavných foriem počas laktácie sa používal intramamárny prípravok KLOXERATE® PLUS MC (FORT DODGE, Healt Holland) obsahujúci ampicilín 75 mg a kloxacilín 250 mg vehiculum ad 10 ml / štvrtka vemena v umelohmotnej striekačke v dávkach:

  • subklinické a subakútne mastitídy –trikrát v intervale 12 hodín po sebe po vydojení,
  • akútne a chronické mastitídy – štyrikrát v 12 hodinovom intervale po sebe po vydojení,

Všetky dojnice prítomné v stáde boli vyšetrené 0., 10., 25., 62., 88., 123., 150. a 178.deň na výskyt sekrečných porúch mliečnej žľazy komplexne a to:

- klinicky (IDF, BULLETIN No. 211, 1987),
- NK mastitis – testom (Zoznam veterinárnych prípravkov, BIOVETA, 1989 a 1998)
- bakteriologicky (IDF, BULLETIN No. 132, 1981).

Vyšetrenie a terapia dojníc počas obdobia státia nasucho sa vykonala postupom uvádzaným VASIĽOM (1988). Antibiotiká pri ošetrení počas zasušenia boli dojniciam aplikované do všetkých štyroch štvrtí vemena nezávisle na výsledku bakteriologického vyšetrenia vzoriek sekrétu mliečnej žľazy.

Hladina premorenia (resp. výskyt mastitíd v danom čase) bola vyjadrená na základe výsledkov bakteriologického vyšetrenia individuálnych vzoriek sekrétu mliečnej žľazu dojníc ako percento bakteriologicky pozitívnych dojníc z počtu jednorazovo vyšetrených.

Dojnice boli liečené na základe výsledkov získaných pri bakteriologickom vyšetrení vzoriek mlieka vykonávanom vo vyššie udávaných dňoch a výsledkov opakovaného bakteriologického vyšetrenia vzoriek mlieka (potvrdzujúceho predchádzajúci nález, resp. slúžiaci k odhaleniu ďalších možných zdrojov) vykonanom najpozdnejšie do 7 dní od predchádzajúceho vyšetrenia stáda.

V tabuľke 1 sú uvedené výsledky stanovenia hladín premorenia a počtu bunečných elementov v bazénovej vzorke mlieka (BT SCC/ 1 ml) v priebehu komplexných vyšetrení mliečnej žľazy v stáde dojníc za sledované obdobie. Vzhľadom k tomu, že pri vstupnom vyšetrení sme bakteriologickým vyšetrením mlieka odhalili 92 pozitívnych laktujúcich dojníc, pritom 89 dojníc vykazovalo pozitívny výsledok NK – testu a 71 dojníc vykazovalo aspoň jednu z klinických foriem mastitídy bolo najvhodnejšie liečiť všetky bakteriologicky pozitívne dojnice počas laktácie. Prie liečbu bol na základe stanovenej citlivosti patogénov k antibiotikám zvolený prípravok Kloxerate Plus MC, ktorým bolo liečených 35 dojníc infikovaných zárodkami Streptococcus agalactiae, 8 dojníc vykazujúcich Streptococcus uberis, 9 dojníc infikovaných zárodkami Staphylococus aureus, 27 dojníc infikovaných koagulazo-negatívnymi stafylokomi, 5 dojníc infikovaných “beta-hemolytickými streptokokmi a 8 dojníc vykazujúcich enterokoky. Týmto terapeutickým zásahom sa podarilo znížiť počet infikovaných dojníc (odhalených pri druhom vyšetrení vykonanom o 10 dní) na 15 dojníc (11 z nich bolo neskôr z chovu vyradených). Počet dojníc s klinickým zápalom vemena poklesol na 12 a 15 dojníc vykazovalo pozitívny výsledok NK testu. Pri treťom vyšetrený (vykonanom na 25. deň) bolo 12 dojníc s klinickou mastitídou (3 z nich boli neskôr vyradené), 15 dojníc vykazovalo pozitívnu reakciu NK testu a 14 dojníc bolo infikovaných patogénmi. Významný je pokles počtu bunečných elementov v bazénovej vzorke mlieka (BT SCC/ml) s pôvodných 875 000 / 1 ml na 374 000 / 1 ml, ktorý sa udržal v norme až na jeden prípad do konca sledovania. Udržaniu uvedeného stavu počas sledovania napomohlo mimo preventívnych protimastitídnych opatrení aj uplatňovanie neselektívne ošetrovanie vemena dojníc pri poslednom dojení v laktácii antibiotikami — DCT (dry cow therapy) (pre liečbu bol používaný intramamárny prípravok Kloxerate Plus DC) a uplatňovanie rýchlej liečby zjavných klinickych mastitíd dojníc (intramamárnym prípravkom Kloxerate Plus MC) ihneď po nahlásení prípadu dojičmi, resp. zootechnikom počas celého sledovania.

Tabuľka 1 Výsledky stanovenia hladín premorenia mastitídami a početu bunečných elementov v bazénovej vzorke mlieka (BT SCC/ 1 ml) v priebehu komplexných vyšetrení mliečnej žľazy v stáde dojníc za sledované obdobie

 

Deň vyšetrenia

Počet dojníc vyšetrených

% pozitívnych dojníc

BT SCC / 1 ml

klinicky a NK-testom

bakteriologicky

klinicky

NK testom

bakteriologicky

0.

194

242

29,3

45,9

38,0

 

10.

185

235

5,4

8,1

5,1

 

25.

182

232

6,5

10,4

7,7

 

62.

179

229

5,0

7,8

6,2

 

88.

191

231

5,8

7,9

3,5

123.

190

233

6,3

7,9

4,3

150.

195

240

5,12

8,2

5,3

178.

192

248

4,7

9,9

4,8

BT SCC / 1 ml – počet somatických buniek v bazénovej vzorke mlieka

V tabuľke 2 sú uvedené terapeutické účinnosti intramamárneho prípravku Kloxerate Plus MC pri preliečení 92 infikovaných dojníc diagnostikovaných pri prvom komplexnom vyšetrení. Prezentované terapeutické účinnosti voči uvádzaným pôvodcom sú veľmi dobré.

V tabuľka 3 sú uvedené terapeutická účinnosť intramamárneho prípravku Kloxerate Plus DC pri liečbe dojníc stojacich na sucho za sledované obdobie. Prípravok eliminoval 85,7% infekcií vemena spôsobených hlavným patogénom, t.j. Staphylococus aureus zistených pred zasušením. Voči infekciám Streptococcus uberis bol účinný na 91,7% a infekciám spôsobeným  koagulázo-negatívnymi stafylokokmi na 94,7 % a infekcie betahemolytickými streptokokmi eliminoval všetky. Veľmi dobre bol účinný aj voči iným infekciám – na 80,0% (predovšetkým enterokokom a Corynebaltérium bovis).

Tabuľka 2 Terapeutické účinnosti intramamárneho príptavku KLOXERATE® PLUS MC (Fort Dodge, Healt Holland) u 92 liečených dojníc diagnostikovaných pri prvom vyšetrení.

Pôvodca

Počet dojníc

Účinnosť v %

Počet štvrtí

Účinnosť v %

liečených

vyliečených

liečených

vyliečených

Str. agalactiae

35

34

97,1

68

64

94,4

Str. uberis

8

8

100,0

20

20

100,0

β-hemolytické streptokoky

5

5

100,0

11

11

100,0

Koag. – negat. stafylokoky

27

23

92,6

54

50

92,5

Staph. aureus

9

7

77,8

16

14

87,5

Enterokoky

8

7

87,5

14

12

85,7

Str. = Streptococcus agalatiae , Staph. = staphylococcus

Tabulka 3 Terapeutická účinnosť intramamárneho prípravku KLOXERATE® PLUS DC (Fort Dodge, Healt Holland) pri liečbe nasuchostojacich dojníc za sledované obdobie

Pôvodca

Počet dojníc

Účinnosť v %

liečených

vyliečených

Streptococcus uberis

12

11

91,7

β-hemolytické strepotokoky

11

11

100,0

Staphylococus aureus

14

12

85,7

Koagulazo-negatívne stafylkoky

19

18

94,7

Iné

10

80,0

 

Tabuľka 4 Terapeutické účinnosti intramamárneho prípravku KLOXERATE® PLUS MC (Fort Dodge, Healt Holland) pri liečbe 40 dojníc infikovaných v čase 25. - 178. dňa sledovania.

Pôvodca

Počet dojníc

Účinnosť v %

Počet štvrtí

Účinnosť v %

liečených

vyliečených

liečených

vyliečených

Str. agalactiae

4

4

100,0

11

11

100,0

β-hemolytické streptokoky

7

7

100,0

15

15

100,0

Str. uberis

11

10

90,9

22

21

95,5

Koag. – negat. stafylokoky

12

10

83,3

22

20

90,9

Stap. aureus

6

5

83,3

12

11

91,7

Z tabuľky 4 vyplýva že intramamárny prípravok Kloxerate Plus MC pri liečbe 40 dojníc infikovaných v čase 25. - 178. dňa sledovania naďalej vykazoval dobré terapeutické účinnosti voči všetkým infekciám, čo môžeme pozorovať hlavne pri liečených štvrtkách vemena dojníc. Naviac, u tohto prípravku je prednosťou jeho krátka ochranná doba pre mlieko – 60 dní.

V poslednej dobe nedostatočné zhodnocovanie mlieka, ako finálneho produktu, mnohokrát núti našich chovateľov k hlbšej analýze chorobnosti dojníc a jej príčin. Toto je dôvodom, že konkrétne protimastitídne programy sú kombináciou preventívnych a tlmiacich metód, pričom dôraz sa kladie na niektorú z nich. Modifikované programy sú dnes “šité na mieru pre konkrétny chov”. Vyššie uvádzane opatrenia výrazne znížili výskyt mastitíd spôsobených Streptococcus agalactiae. Staphylococcus aureus sme diagnostikovali aj pri ďalších vyšetreniach, avšak v nižšom počte, podobne ako aj ďalších nekontagióznych pôvodcov mastitíd.

To, že redukcia výskytu dojníc v stáde postihnutých mastitídou je cestou ku kvalite produkovaného mlieka dokazujú tiež výsledky počtu bazénových vzoriek mlieka uvedené v tabuľke 1.

Záverom môžeme konštatovať, že prezentované vysledky svedčia o výraznej redukcii výskytu mastitíd v na novo vytvorené stáda dojníc ustajnenom v modernej technológii, ktorú sme dosiahli v priebehu mesiaca zlepšením celkovej hygieny, zavedením preventívných protimastitídnych opatrení, liečby postihnutých dojníc intramamárnymi prípravkami Kloxerate Plus MC a Kloxerate Plus DC a vyradením nevyliečených dojníc, keď zo stáda bolo vyradených 14 dojníc a liečili sme celkom 132 laktujúcich dojníc počas celého obdobia sledovania. Prijaté opatrenia dokazujú, že len realizácia komplexu preventívnych a tlmiacich protimastitídnych opatrení a voľba účinného antibiotického intramamárneho prípravku (v našom prípade to boli Kloxerate Plus MC a Kloxerate Plus DC) výrazne a za relatívne krátky čas redukuje výskyt mastitíd u dojníc v celom chove. Udržanie výskytu mastitíd na úrovni okolo 5% je možné, ak sa nebudeme dopúšťať chýb vo výžive dojníc, dodržiavaní hygienických pomerov v chove a uplatňovaní protimastitídneho programu. Výsledkom takého snaženia je výrazne lepšia kvalita nadojeného mlieka a tým aj rentabilita chovu, čo je cieľ každého chovateľa.

 

Vystavené 10. 11. 2005

Autor textu: MVDr. Milan Vasiľ, CSc.