Logo TROUW NUTRITION
TROUW NUTRITION SLOVAKIA, s.r.o.
Trnavská cesta 4
926 01 Sereď
e-mail: kachlik@biofaktory.sk
 
 


Vápnik vo výžive dojníc - menej niekedy znamená viac!

Jednou najväčších chýb vo výžive dojníc, ktorých sa dopúšťame v praxi, je podávanie nadbytku vápnika dojniciam. Sme svedkami toho po celom území Slovenska. Nadmerný prísun vápnika a fosforu v kŕmnych dávkach dojníc nie je prínosom pre kravu. V konečnom dôsledku skončia vo výkaloch. Všeobecne môžem povedať, že sa na farmách kŕmi veľa Ca a málo P. Nadbytok Ca znižuje absorbciu Zn a Mn. Absorbciu Ca znižuje tiež vyšší obsah tuku v kŕmnej dávke a nadbytok P, Mg, Al a Mn. Pozitívny vplyv na absorbciu Ca majú látky znižujúce pH v čreve. Metabolizmus Ca a P ovplyvňuje parathormóm (zvyšuje uvoľnovanie prvkov z kostí), kalcitonín (znižuje absorbciu Ca a zvyšuje mineralizáciu kostí) a vitamín D (zvyšuje absorbciu Ca a ukladanie P v kostiach).

Meranie koncentrácií vápnika v krvi je vo väčšine prípadov vyhodenie peňazí. Pri zostavovaní kŕmnych dávok nemôžeme hovoriť o pomere celkového vápnika a fosforu, ale o pomere využiteľného vápnika a fosforu. Pri odhade potreby Ca a P musíme brať do úvahy tieto ovplyvňujúce faktory: záchov, plod, mlieko, ročné obdobie (tepelný stres- pot), výkaly a moč. Z faktorov ovplyvňujúcich jeho potrebu je v najväčšej miere produkcia mlieka, stredná potreba je na rast a v najmenšom meradle na záchov. Regulácia vápnika prebieha črevnou absorbciou, regulovanou exkréciou, mobilizáciou a ukladaním rezerv v kostiach. Približné hladiny celkového Ca v rôznych systémoch sú v tabuľke 1.

Tabuľka č. 1: Približné hladiny celkového Ca v rôznych systémoch (v gramoch)

NRC-deň
INRA -deň
CVB-deň
Záchov
45
35
21
25 litrov
110
120
105
35 litrov
140
145
130
45 litrov
160
165
155
Absorbčný koeficient
30% objem
60% jadro
35%
50%
Vyjadrené ako % sušiny
0,6-0,7
0,65-0,75
0,55-0,6

Ako je to s vápnikom v tranzitnom období?

Na začiatku laktácie sú dojnice v negatívnej Ca bilancii. Neschopnosť dojnice využiť Ca z kŕmnej dávky a z uvoľnených zásob môže vyvolať mliečnu horúčku - Hypokalcémiu. Podľa spôsobu prevencie mliečnej horúčky sa rozhodne aký systém príjmu Ca pred pôrodom sa použije. Dojnice postihnuté hypokalcémiou majú predispozície na ďalšie závažné ochorenia. Riziko ketózy je u nich až 24-krát častejšie, zadržané lôžko 4-krát a mastitídy 5-krát častejšie.

Čo je to vlastne mliečna horúčka - hypokalcémia?

Mliečna horúčka alebo popôrodná paréza je metabolická porucha, ktorá sa vyskytuje 24-72 hodín po pôrode. Jej hlavnou príčinou je výrazný pokles hladiny Ca v krvi v dôsledku jeho vysokého vylučovania mliekom. Dva litre mledziva obsahujú rovnaké množstvo Ca ako 40 litrov krvi dospelej dojnice. Pokles je sprevádzaný nefunkčnosťou kompenzačného mechanizmu, umožňujúceho absorbciu Ca z čreva, z kostných zásob alebo reabsorbciou Ca z obličiek a tak udržať jeho hladinu na fyziologickej úrovni. Absorbcia Ca z čreva a z kostných zásob je pod kontrolou vitamínu D, resp. jeho aktívnej formy -1,25 dihydroxy vitamínu D, na ktorý je konvertovaný v običkách za účasti parathormónu. Intenzita absorbcie Ca zo zažívacieho traktu závisí na množstve Ca, P a vitamínu D v kŕmnej dávke. Intenzita prísunu Ca z kostnej zásoby závisí na schopnosti príštitných teliesok produkovať parathormón, ktorý urýchľuje odvávňovanie kostí a udržuje tak normálnu hladinu Ca v krvi.

Väčšina z nás si predstavuje, že dojnica s mliečnou horúčkou bude ležať s hlavou zvrátenou dozadu. Kravy so subklinickou mliečnou horúčkou sa však vyznačujú omnoho miernejšími príznakmi. Oči majú zapadnuté, uši studené, telesná teplota je nízka 35-37°C, suchý mulec, sú apatické a majú znížený apetít. Niekedy je tento nezáujem o krmivo prehliadnutý alebo je pripísaný k popôrodnej nálade. Vedľa vonkajších príznakov hypokalcemická dojnica trpí zníženou ovládatelnosťou hladkého svalstva, znížením bachorovej aktivity, mastitídami, presunmi slezu, zadržaním lôžka a ketózou. Výskyt zmienených porúch a onemocnení sa dáva do súvisu predovšetkým s úlohou vápnika na kontraktivite svalov. Najspoľahlivejšou metódou diagnózy subklinickej hypokalcémie je stanovenie profilu obsahu Ca v krvi. Ak celková koncentrácia Ca v krvi klesne pod 8mg/100ml, potom ju treba považovať za hypokalcemickú. Klinické príznaky sa začnú objavovať ako náhle hladina Ca v krvi klesne pod 5mg/100ml. Dojnica keď leží s hlavou zvrátenou dozadu vtedy jej hodnota Ca v krvi je pod 3mg/100ml.Proti vzniku mliečnej horúčky je možné predchádzať niekoľkými spôsobmi. Je ich možné označiť ako tradičný prístup (nízka alebo vysoká hladina Ca v KD), skrmovanie aniónových solí, skrmovanie ľahko využiteľných zdrojov vápnika, skrmovanie zeolitov a skrmovanie vyvazovačov vápnika v tranzitnom období. Použitie rôznych týchto systémov nie je jednoduché a každý systém má svoje zákonitosti. Každý zo systémov má svoje pozitíva ale i negatíva. Tradičný prístup k riešeniu hypokalcémie je založený na výraznom znížený príjmu Ca v období 2-3 týždne pred pôrodom. Splniť túto požiadavku nebýva ľahké, vzhľadom k relatívne vysokému obsahu Ca vo väčšine krmív.

Aby celý tento systém fungoval je nevyhnutné nepoužívať kŕmne dávky založené na lucernovej senáži pre jej vysoký obsah Ca a K a nemala by byť hlavným krmivom v tomto období. Podľa posledných výskumov veľa problémov spôsobujú aj práve vyššie dávky K v krmivách. Je treba mať kŕmne dávky postavené na trávnych senážiach, sene, slame, siláži a GPS z obilovín. V niektorých podnikoch je to problém, lebo tento spôsob si vyžaduje zmenu pestovaných plodín, zmenu osevných postupov a zaužívaných tradícií.

Ďalší spôsob prevencie hypokalcémie je používanie aniónových solí. Tento systém je založený na vytvorení prevahy aniónov nad katiónmi v kŕmnej dávke. Pre výpočet rozdielov medzi obidvomi skupinami iónov (DCAD) bolo navrhnutých viacej druhov rovníc. Výsledkom prevahy aniónov by mala byť mierna metabolická acidóza. Vplyvom tejto miernej metabolickej acidózy sa aktivizuje vyššie uvedená regulácia (reabsorbcia) hladiny Ca z kostí cez parathormón.

Tento spôsob si vyžaduje veľa dôležitých zásad, preto túto úlohu zverte odborníkovi a predídete tým možným problémom v chove.

O to aký systém predchádzania hypokalcémie sa v chove použije, treba zvážiť celý rad skutočností, ktoré sú dané pre konkrétny podnik.

Posledný spôsob prevencie hypokalcémie je použitie vyvazovača vápnika, ktorý sa úspešne testuje na niektorých farmách v západnej Európe. O tom však až nabudúce.

Hypokalcémia - podcenený problém mnohých chovov

Vystavené: 26.10.2010

Autor textu: Ing. Ján Kachlík