REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Adresa Matúškova 25, 831 01 Bratislava
Kontakt Ing. Michal Kolárik riaditeľ ústavu
Vedecko-technický projekt Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu.
Signatúra A 92
Názov Úspora nákladov na opakovanú investičnú výsadbu viniča" prevenciou vyšetrenia mladých výsadieb viniča.
Odovzdanie 2002
Anotácia Realizačné výstupy VÚVV Bratislava vychádzajú z riešenia VTP 27 19. Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu v rokoch 1999 2002. Sú zamerané na špecifické úlohy v podmienkach
slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Užívateľ Vinohradnícke a vinárske podniky SR.
Uplatnenie Výstupy majú plošné využitie.
Fulltext Úspora nákladov na opakovanú investičnú výsadbu viniča prevenciou vyšetrenia mladých výsadieb viniča a ich ošetrením proti Agrobakterium tumefaciens a Phaeomoniella chlamydospora. Pri 30% napadnutí chorobou vznikne úspora na znovu výsadbu 1 ha viniča v širokom spone 65 400 Sk. RV vychádza z riešenia ČÚ 03.
Pri predpokladanom rozsahu využitia na 100 ha úspora predstavuje 6 540 000 Sk
Maximálny rozsah uplatnenia RV je 100 ha ročne.

Realizačné výstupy VÚVV Bratislava v rokoch 1999 - 2002 vychádzajú z riešenia VTP 27 19 Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu. Z charakteristiky VTP vyplýva, že riešenie je zamerané na špecifické úlohy a realizačné výstupy majú plošné využitie v podmienkach slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Výsledky riešenia jednotlivých oblastí problematiky majú uplatnenie podľa riešených vecných problémov. Realizácia výstupov riešenia čiastkových úloh a vecných etáp nachádza uplatnenie v dvoch oblastiach odlíšených vyčíslením ekonomických prínosov. Je to oblasť ekonomicky nevyčísliteľných, celospoločenských prínosov, do ktorej patrí výchovno-vzdelávací prínos prezentácia výsledkov odbornej literatúre, odborno-realizačný prínos metodické pokyny a poradenstvo, konzultačné prínosy poskytovanie poradenstva v oblasti vinohradníctva a vinárstva. V oblasti ekonomicky vyčísliteľných prínosov ide o prínosy z výsledkov realizácie využité k zvyšovaniu intenzity pestovania hrozna a zvyšovaniu kvality vinohradnícko vinárskej produkci.

Realizátormi výsledkov ČÚ 03 by mali byť predovšetkým ÚKSÚP, MP SR a podniky zaoberajúce sa výrobou viničového množiteľského materiálu. Ďalším realizátorom výsledkov je široká vinohradnícka prax. Na základe metód izolácie, identifikácie a metód testovania Agrobacterium tumefaciens, ktoré sú použité pri riešení problematiky je nevyhnutné vyvinúť systém registrácie choroby v množiarniach v rozmnožovacom materiály, čiže vytvoriť indexovací systém choroby, nakoľko neexistuje účinná ochrana proti Agrobacterium tumefaciens. Zavedením výsledkov výskumu do praxe, predovšetkým do kontrolných mechanizmov množiarenských pracovísk, prostredníctvom kompetentných pracovníkov na MP SR a ÚKSÚP, sa prispeje k eliminácii škôd zapríčinených hubou Phaeomoniella chlamydospora vo výsadbách mladých vinohradov. Tento systém kontroly je nevyhnutné uplatňovať aj u dovozového množiteľského (šľachtiteľského) materiálu. Ďalšie všeobecné uplatnenie výsledkov riešenia v praxi zabezpečí prednášková a publikačná činnosť autorov úlohy a servis pre zákazníkov.
Späť