REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Adresa Matúškova 25, 831 01 Bratislava
Kontakt Ing. Michal Kolárik riaditeľ ústavu
Vedecko-technický projekt Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu.
Signatúra A 92
Názov Zníženie nákladov na hnojenie zavedením technológií Nastielania.
Odovzdanie 2002
Anotácia Realizačné výstupy VÚVV Bratislava vychádzajú z riešenia VTP 27 19. Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu v rokoch 1999 2002. Sú zamerané na špecifické úlohy v podmienkach
slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Užívateľ Vinohradnícke a vinárske podniky SR.
Uplatnenie Výstupy majú plošné využitie.
Fulltext Zníženie nákladov na hnojenie zavedením technológií nastielania a retardovania rastu autochtónnej flóry. To spôsobuje zvýšenie obsahu humusu, lepšie uvoľnenie živín z pôdy, ich využívanie a celkové zvýšenie úrodnosti pôdy, čím sa umožňuje minimalizovať dávky hnojenia. V porovnaní s tradičným obrábaním to predstavuje ročnú úsporu 800 Sk.ha-1. RV vychádza z riešenia ČÚ 02.
Pri predpokladanom rozsahu využitia na 100 ha úspora predstavuje 80 000 Sk
Maximálny rozsah uplatnenia RV je 2 000 ha.

Realizačné výstupy VÚVV Bratislava v rokoch 1999 - 2002 vychádzajú z riešenia VTP 27 19 Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu. Z charakteristiky VTP vyplýva, že riešenie je zamerané na špecifické úlohy a realizačné výstupy majú plošné využitie v podmienkach slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Výsledky riešenia jednotlivých oblastí problematiky majú uplatnenie podľa riešených vecných problémov. Realizácia výstupov riešenia čiastkových úloh a vecných etáp nachádza uplatnenie v dvoch oblastiach odlíšených vyčíslením ekonomických prínosov. Je to oblasť ekonomicky nevyčísliteľných, celospoločenských prínosov, do ktorej patrí výchovno-vzdelávací prínos prezentácia výsledkov odbornej literatúre, odborno-realizačný prínos metodické pokyny a poradenstvo, konzultačné prínosy poskytovanie poradenstva v oblasti vinohradníctva a vinárstva. V oblasti ekonomicky vyčísliteľných prínosov ide o prínosy z výsledkov realizácie využité k zvyšovaniu intenzity pestovania hrozna a zvyšovaniu kvality vinohradnícko vinárskej produkci.

Výsledky riešenia ČÚ 02 sa využívajú priamo v mieste realizácie pokusu na PD Hlohovec. Vzhľadom na to, že pokus bol založený v roku 1994, je možné vyvodzovať závery pre konkrétne pestovateľské podmienky z hľadiska vhodnosti technológie ošetrenia pôdy i stavu výživy viniča hroznorodého. Cieľom experimentu nebolo dokázať nepotrebnosť hnojenia viniča, ale zistiť rozloženie jednotlivých živín v pôdnych horizontoch, ich obsah a zmeny počas sledovaných rokov. To umožní pristupovať k hnojeniu racionálne, na základe čo najpresnejších metód stanovovania prístupných živín minimalizovať dávky hnojenia, čim dosiahneme ekonomický i ekologický efekt. Šetrné spôsoby ošetrovania pôdy vo vinohrade taktiež prispejú k zlepšeniu úrodnosti pôdy, využiteľnosti dodaných živín. Popri tom dochádza k výraznému zníženiu nákladov na ošetrovanie pôdy. V oblasti ekonomicky nevyčísliteľných prínosov bolo publikovaných 25 odborných a vedeckých prác.

Späť