REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Adresa Matúškova 25, 831 01 Bratislava
Kontakt Ing. Michal Kolárik riaditeľ ústavu
Vedecko-technický projekt Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu.
Signatúra A 92
Názov Zvýšenie produkcie stolového hrozna
Odovzdanie 2002
Anotácia Realizačné výstupy VÚVV Bratislava vychádzajú z riešenia VTP 27 19. Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu v rokoch 1999 2002. Sú zamerané na špecifické úlohy v podmienkach
slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Užívateľ Vinohradnícke a vinárske podniky SR.
Uplatnenie Výstupy majú plošné využitie.
Fulltext Zvýšenie produkcie stolového hrozna využitím intenzifikačného faktoru hnojivej kvapkovej závlahy v ročníku s normálnym množstvom zrážok a v zrážkovo deficitnom ročníku, čo v súbore stolových veľkoplodých odrôd predstavuje ročne 47 tis. Sk na 1 ha, po odpočítaní prevádzkových nákladov. RV vychádza z riešenia ČÚ 01.
Pri predpokladanom rozsahu využitia na 100 ha úspora predstavuje 4 700 000 Sk
Maximálny rozsah uplatnenia RV je 100 ha.

Realizačné výstupy VÚVV Bratislava v rokoch 1999 - 2002 vychádzajú z riešenia VTP 27 19 Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu. Z charakteristiky VTP vyplýva, že riešenie je zamerané na špecifické úlohy a realizačné výstupy majú plošné využitie v podmienkach slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Výsledky riešenia jednotlivých oblastí problematiky majú uplatnenie podľa riešených vecných problémov. Realizácia výstupov riešenia čiastkových úloh a vecných etáp nachádza uplatnenie v dvoch oblastiach odlíšených vyčíslením ekonomických prínosov. Je to oblasť ekonomicky nevyčísliteľných, celospoločenských prínosov, do ktorej patrí výchovno-vzdelávací prínos prezentácia výsledkov odbornej literatúre, odborno-realizačný prínos metodické pokyny a poradenstvo, konzultačné prínosy poskytovanie poradenstva v oblasti vinohradníctva a vinárstva. V oblasti ekonomicky vyčísliteľných prínosov ide o prínosy z výsledkov realizácie využité k zvyšovaniu intenzity pestovania hrozna a zvyšovaniu kvality vinohradnícko vinárskej produkcie.
Z riešenia ČÚ 01 boli realizačné výstupy sledované už v priebehu riešenia. Tieto boli uplatňované v dvoch rovinách:
- priamy realizačný výstup, využitie výsledkov stanovenia obsahu prístupných živín v pôde a ich koncentrácie v rastlinnom materiále vo výžive vinohradov, na ktorých boli vykonané pokusy, výsledky analýz boli podnikom odovzdávané od r. 2000, v 2001 na celej pokusnej ploche, t. j. 95 ha
- ostatné realizačné výstupy, aj keď výsledky riešenia majú charakter hmotného realizačného výstupu, sú zaradené do oblasti KNOW-HOW a realizujú sa plošne.
Späť