REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Adresa Matúškova 25, 831 01 Bratislava
Kontakt Ing. Michal Kolárik riaditeľ ústavu
Vedecko-technický projekt Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu.
Signatúra A 92
Názov Optimalizácia živinového režimu vinohradníckych pôd v
systéme integrovanej výrobe hrozna.
Odovzdanie 2002
Anotácia Realizačné výstupy VÚVV Bratislava vychádzajú z riešenia VTP 27 19 Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu v rokoch 1999 2002. Sú zamerané na špecifické úlohy v podmienkach slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Užívateľ Vinohradnícke a vinárske podniky SR.
Uplatnenie Výstupy majú plošné využitie.
Fulltext Optimalizácia živinového režimu vinohradníckych pôd v systéme integrovanej výroby hrozna.
Jeho základom je optimalizácia výživy viniča, ktorou sa dá ušetriť na nákladoch na hnojivá cca 630 Sk. l.ha-1 bez ohrozenia kvality výživy viniča, okrem ďalších efektov vrátane enviromentálneho a zvýšenie kvality hrozna na výrobu akostných vín a vín s prívlastkom v priemere sledovaných 3. ročníkov o 1 kg.hl-1 . Pri nezmenenej produkcii hrozna na výrobu týchto vín 8 t.ha-1 je prínosom využitia tohto know how hodnota 4 000 Sk.ha-1. Realizačný výsledok sa zvýrazní v priemerných a horších ročníkoch z hľadiska kvality hrozna, naopak v kvalitatívne dobrých ročníkoch nie je výrazný. Realizácia tohto výstupu nie je plošne obmedzená. Je výsledkom riešenia ČÚ 01.
Pri predpokladanom rozsahu využitia na 100 ha úspora predstavuje 463 000 Sk
Maximálny rozsah uplatnenia RV je 2 000 ha.
Realizačné výstupy VÚVV Bratislava v rokoch 1999 - 2002 vychádzajú z riešenia VTP 27 19 Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu. Z charakteristiky VTP vyplýva, že riešenie je zamerané na špecifické úlohy a realizačné výstupy majú plošné využitie v podmienkach slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Výsledky riešenia jednotlivých oblastí problematiky majú uplatnenie podľa riešených vecných problémov. Realizácia výstupov riešenia čiastkových úloh a vecných etáp nachádza uplatnenie v dvoch oblastiach odlíšených vyčíslením ekonomických prínosov. Je to oblasť ekonomicky nevyčísliteľných, celospoločenských prínosov, do ktorej patrí výchovno-vzdelávací prínos prezentácia výsledkov odbornej literatúre, odborno-realizačný prínos metodické pokyny a poradenstvo, konzultačné prínosy poskytovanie poradenstva v oblasti vinohradníctva a vinárstva. V oblasti ekonomicky vyčísliteľných prínosov ide o prínosy z výsledkov realizácie využité k zvyšovaniu intenzity pestovania hrozna a zvyšovaniu kvality vinohradnícko vinárskej produkcie.
Z riešenia ČÚ 01 boli realizačné výstupy sledované už v priebehu riešenia. Tieto boli uplatňované v dvoch rovinách:
- priamy realizačný výstup, využitie výsledkov stanovenia obsahu prístupných živín v pôde a ich koncentrácie v rastlinnom materiále vo výžive vinohradov, na ktorých boli vykonané pokusy, výsledky analýz boli podnikom odovzdávané od r. 2000, v 2001 na celej pokusnej ploche, t. j. 95 ha
- ostatné realizačné výstupy, aj keď výsledky riešenia majú charakter hmotného realizačného výstupu, sú zaradené do oblasti KNOW-HOW a realizujú sa plošne.
Späť