REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia SELEKT
Kontakt RNDr. Marta Kováčová
SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský
ústav, a.s., 919 28 Bučany
Vedecko-technický projekt Efektívne využívanie biologického potenciálu cukrovej repy
Názov Efektívne využívanie biologického potenciálu cukrovej repy
Uplatnenie pestovanie cukrovej repy
Fulltext V rokoch 1996-1998 boli v poľných podmienkach Bučian v kukuričnej výrobnej oblasti na degradovanej karbonátovej černozemi
založené pokusy s cukrovou repou, cieľom ktorých bolo sledovanie efektívneho využívania biologického potenciálu cukrovej repy.
Pokus bol založení s tromi odrodami cukrovej repy - Intera (f. SELEKT), Monriz (f. SELEKT a f. KWS) a Ibis (f. Strube),
pri ktorých bol sledovaný účinok stupňovaných dávok dusíkatého hnojenia (0-120 N kg.ha-1) a tiež účinok látok biologickej
povahy s komerčným názvom Elorisan od firmy Elorisan spol. s r. o. Elorisan BET bol aplikovaný do obalu osiva, Elorisan Z
na list v priebehu vegetačného obdobia cukrovej repy.
Úroda buliev a kvalita cukrovej repy v jednotlivých pestovateľských ročníkoch bola rozdielna, ovplyvnená predovšetkým
priebehom poveternostných podmienokch, rozdelením teplôt a zrážok v pestovateľských ročníkoch.
Úroda cukru v priemere ročníkov 1996-1998 (tab. 1) dosiahla 8,6 t.ha-1, najvyššiu v roku 1997 (108 % k priemeru odrôd)
a najnižšiu v roku 1998 (83 % k priemeru odrôd). Rozdiely v úrodách cukru ovplyvnili predovšetkým výrazné diferencie
v cukornatosti, dosiahnutej v jednotlivých pestovateľských ročníkoch.
Pri sledovaných odrodách Intera, Monriz, Ibis (tab. 2) najvyššie úrody buliev v priemere pokusných ročníkoch dosiahla odroda
Intera (104 % k priemeru odrôd), najnižšiu odroda Ibis (96 % k priemeru odrôd). Odroba Ibis dosiahla najvyššiu cukornatosť
(105 % k priemeru odrôd), najnižšiu odroda Intera (96 % k priemeru odrôd). Úroda cukru odroby Monriz predstavovala 99 %
k priemeru odrôd.
Stupňovaným dusíkatých hnojením (tab. 3) do výšky 80 kg.ha-1 sa zvyšovala úroda cukru. Zvýšenie úrodu cukru pri dávkach
dusíka 40 kg.ha-1 a 80 kg predstavovalo 3,8 %. Pri odrode Intera sa úroda cukru pri 80 kg.ha-1 zvýšila o 4,8 %. Pri odrode
Monriz a Ibis a najvyššie hodnoty dosiahli dávkou dusíka 40 kg.ha-1.
Účinkom biologického prípravku Elorisan na úrodu a cukornatosť (tab. 4) bol rozdielny ako v pestovateľských ročníkoch,
tak i pri jednotlivých úrodách, čo sa následne prejavilo i na dosahovaných úrodách cukru. Zvýšenie úrody cukru bolo
ošetrením Elorisanom dosiahnuté v pestovateľsky nepriaznivom ročníku 1998, predovšetkým jeho aplikáciou do obalu
osiva. Úroda cukru sa zvýšila o 5,7 %. Aplikáciou na list vo fáze jeho intenzívneho rastu sa zaznamenalo v tom istom
roku zvýšenie úrody cukru o 3 %.
Účinok prípravku bol rozdielny i pri jednotlivých odrodách. Pri odrode Monriz sa zvýšila úroda cukru na všetkých variantoch,
s najväčším zvýšením o 5,7 % na variante s aplikáciou Elorisanu na list vo fáze jeho intenzívneho rastu.
Späť