REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia SELEKT
Kontakt Ing. Jana Žáková, CSc.
SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský
ústav, a.s., 919 28 Bučany
Vedecko-technický projekt Genetické zdroje repy
Názov Genetické zdroje repy
Uplatnenie pestovanie repy
Fulltext Genetické zdroje rastlín sú zhromažďované a uchovávané nielen pre súčasnosť, ale najmä pre využitie v budúcnosti.
Postupne sa zužuje genetická diverzita rastlín (vytváraním nových odrôd) a je nahrádzaná genetickou uniformou. Z toho
dôvodu sú genetické zdroje nenahraditeľným zdrojom génov a génových komplexov pre výskumnú prácu a praktické šľachtenie.
Doterajšie štúdie kolekcie genetických zdrojov ukazujú, že správne využitie vhodných zdrojov môže podstatne urýchliť a
zefektívniť šľachtiteľskú prácu. Genofond má svoju biologickú i hospodársku hodnotu. Z hľadiska jeho ďalšieho udržiavania
je nutné nielen jeho dôsledné zhodnotenie, ale i uchovanie v špeciálnych kolekciách.
Genetické zdroje cukrovej a kŕmnej repy sa študujú a uchovávajú v SELEKT-e VŠÚ Bučany od roku 1992 pod koordináciou
VÚRV Piešťany.
Genetické zdroje cukrovej a kŕmnej repy študujú šľachtitelia. V súčasnosti disponujeme 78-mi genetickými zdrojmi
cukrovej a 48-mi zdrojmi kŕmnej repy. Vo VÚRV v Piešťanoch je vybudovaná Génová banka, ktorá plní svoju funkciu
od roku 1996. V génovej banke máme uskladnených 58 vzoriek.
V základnej kolekcii skladujeme 11 genetických zdrojov (8 genetických zdrojov cukrovej a 3 kŕmnej repy). Základná
kolekcia je dusplicitne uložená v aktívnej kolekcii.
Vzorky sú skladované pri teplote - 18 °C s predpokladom zachovania životnosti 50 rokov.
V aktívnej kolekcii máme naskladnených 47 genetických zdrojov (17 kŕmnej a 30 cukrovej repy). Táto kolekcia slúži
pre šľachtiteľské a výskumné účely, pre regeneráciu materiálu, hodnotenie a dokumentáciu. Vzorky sú uložené pri teplote
0 - 2 °C.
Ostatné genetické zdroje sú uložené v pracovnej kolekcii, ktorá slúži šľachtiteľom a nie je skladovaná v Génovej banke.
Počas riešenia úlohy sme popísali pri všetkých genetických zdrojoch pasportné údaje (programom Pasporty). Vypracovali
sme klasifikátor pre popisovanie genetických zdrojov "Repa cukrová, Repa kŕmna". Priebežne popisujeme znaky
v semennej a koreňovej generácii.
Genofond cukrovej a kŕmnej repy tvorí základ pre výber rodičovských komponentov do kríženia s cieľom vytvoriť
variabilnejší genetický materiál pre vyšľachtenie nových odrôd.
O tom, že práca s genofondom nie je samoúčelná, svedčia dosiahnuté výsledky. Pri cukrovej repe boli v poslednom období
využité dva genetické zdroje: opeľovač V38 ako otcovský komponent pri tvorbe hybridnej odrody MONRIZ a opeľovač V97
ako otcovský komponent pri tvorbe odrody RIZOMA. Obidve odrody sú tolerantné k rizománii, vyšľachtené v spolupráci
s firmou KWS. Pri kŕmnej repe bol využitý genetický zdroj pod označením 14 ako otcovský komponent a peľovosterilná
línia cukrovej repy SL-63 ako materský komponent pre vyšľachtenie odrody EMA, genetický zdroj 59 ako materský
komponent pre vyšľachtenie kŕmnej repy AJA, genetický zdroj cukrovej repy SL-64 ako materský komponent a genetický
zdroj 19 ako otcovský komponent pre odrode BELA.
Ekonomické prínosy riešenia úlohy nie je možné priamo vyčísliť. Štúdium genetických zdrojom umožňuje výber vhodného
východiskového materiálu so žiadúcimi znakmi a vlastnosťami, čo zefektívni proces tvorby nových odrôd. Preto ekonomický
efekt je možné dosiahnuť až po uplatnení genetických zdrojov v šľachtiteľských programoch.
Späť