REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Oblastný výskumný ústav agroekológie
Adresa Špitálska 1273, 071 48 Michalovce
Kontakt Oblastný výskumný ústav agroekológie
Vedecko-technický projekt Návrh využitia realizačných výstupov z výskumných úloh riešených v rokoch 194-1998 na realizáciu v praxi
Názov Návrh využitia realizačných výstupov z výskumných úloh riešených v rokoch 194-1998 na realizáciu v praxi
Odovzdanie 1994-1998
Fulltext 1. Uplatnenie pôdoochranných technológií pri pestovaní rozhodujúcich plodín na Východoslovenskej nížine.
2. Návrh vhodných osevných postupov pri úsporných pôdoochranných technológiách.
3. Realizácia ucelených systémov pestovania jednotlivých plodín s dôrazom na fyzikálne, chemické a pôdne pomery.
4. Optimalizácia používania pesticídov v pôdoochranných technológiách.
5. Využitie produkčných parametrov trvalých trávnych porastov pri výkrme hovädzieho dobytka.
6. Optimalizácia zloženie kŕmnych dávok pre hovädzí dobytok na báze domácich zdrojov.
7. Intenzifikácia chovu ošípaných na báze domácich proteínových zdrojov.
8. Využitie syntetických aminokyselín na zlepšenie jatočnej hodnoty ošípaných.
9. Kontrola produkcie na zamedzenie prieniku kontaminantov do potravinového reťazca.
10. Využitie zmapovaných znečistení v oblasti na pestovanie osív vybraných plodín.
11. Návrh optimálneho osevného postupu pre liečivé rastliny vo vybraných poľnohospodárskych subjektoch.
12. Doporučenie optimálnej chemickej ochrany pri pestovaní liečivých rastlín.
13. Využitie odpadov pri spracovnaí liečivých rastlín a extraktov aromatických rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
na ochranu plodín.
Späť