REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Adresa Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
Kontakt Ing. Zuzana Čunderlíková, VÚTPHP
e- mail: zuzicun@vutphp.sk, tel. (048) 4132541
Vedecko-technický projekt Pastva polygastrov vo vzťahu k zdravotnému stavu zvierat a životnému prostrediu pri súčasnom zabezpečení vysokej produkcie mlieka a mäsa
Signatúra VTP 27-12-05
Názov Pasienkový výkrm volkov na trávnych a ďatelinotrávnych porastoch pri úspornej spotrebe jadrových krmív
Odovzdanie 2002
Anotácia Čiastková úloha (ČÚ): VTP 27-12-05 Pastva polygastrov vo vzťahu k zdravotnému stavu zvierat a životnému prostrediu pri súčasnom zabezpečení vysokej produkcie mlieka a mäsa . Etapa (VE): VTP 27-12-05-02 Pasienkový výkrm volkov na trávnych a ďatelinotrávnych porastoch pri úspornej spotrebe jadrových krmív. Subetapa (SE): VTP 27-12-05-02-01 Pasienkový výkrm volkov na trvalých trávnych porastoch. Subetapa (SE): VTP 27-12-05-02-02 Pasienkový výkrm volkov na siatych trávnych porastoch
Cieľmi riešenia bolo zistiť priemerné denné prírastky živej hmotnosti a jatočnú kvalitu mäsa volkov slovenského strakatého plemena pasených na trvalých trávnych a siatych ďatelinotrávnych porastoch pri úspornej spotrebe jadrových krmív. Následne posúdiť možnosť minimalizácie vstupov pri obhospodarovaní pasienkov a súčasnom zabezpečení ich požadovanej produkcie.
Trvalé trávne porasty poskytovali za sledované obdobie priemernú úrodu 7,89 t.ha-1 sušiny a siate ďatelinotrávne porasty 11,57 t.ha-1, pričom ako najvýraznejšie vplyvy pôsobiace na obsah živín v biomase a jej výživnú hodnotu porastu sme zistili termín využitia v závislosti od fenologickej fázy porastu a pôsobenie počasia. Intenzitu zaťaženia pasienkových plôch sme regulovali v závislosti od nerovnomernosti produkcie trávnej hmoty v priebehu sezóny.
Na trvalých trávnych porastoch sme dosiahli priemerný denný prírastok živej hmotnosti za sezónu 0,81 kg.ks-1 pri volkoch 1. skupiny, 0,56 kg.ks-1 pri volkoch 2. skupiny v prvej sezóne, 0,85 kg.ks-1 pri volkoch 1. skupiny a 0,71 kg.ks-1 pri 2. skupine volkov v druhej pasienkovej sezóne. Na siatych ďatelinotrávnych porastoch sme dosiahli priemerný denný prírastok za sezónu 0,81 kg.ks-1 pri volkoch 1. skupiny, 0,71 kg.ks-1 pri volkoch 2. skupiny v prvej sezóne, 0,97 kg.ks-1 pri volkoch 1. skupiny a 0,94 kg.ks-1 pri 2. skupine volkov v druhej pasienkovej sezóne.
Po kontrolnom zabití sme zistili pri volkoch pasených na trvalých trávnych porastoch priemernú jatočnú výťažnosť pri 1. skupine 54,4 % a pri 2. skupine 52,1 %. Priemerná jatočná výťažnosť volkov pasených na siatych ďatelinotrávnych porastoch bola pri 1. skupine 54,0 % (48,1) a pri 2. skupine 51,6 % (45,6). Celkove lepšie hodnotenie jatočného tela a jatočnú výťažnosť mala 1. skupina volkov s jadrovým príkrmom na obidvoch druhoch porastov. V kvalite mäsa sme medzi skupinami nezistili výraznejšie rozdiely. Využitím poloprírodných a siatych porastov môžeme dosiahnuť primerané prírastky a zároveň veľmi dobrú kvalitu hovädzieho mäsa.
Organizované pasenie mladého hovädzieho dobytka umožňuje efektívnym spôsobom využívať produkciu trávnych porastov pri súčasnom udržiavaní ekostability krajiny, čo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju podhorských a horských regiónov.
Užívateľ Poľnohospodárske subjekty
Súkromne hospodáriaci roľníci
Poľnohospodárska prvovýroba
Uplatnenie Realizácia výsledkov riešenia úlohy v praxi bude zabezpečená:
- publikačnou činnosťou s využitím zozbieraného materiálu (vedecké konferencie, odborné semináre, časopisy a pod.),
- priamym kontaktom s poľnohospodárskou prvovýrobou formou poradenskej činnosti,
- využitím poznatkov pri projektovaní výstavby lúčno-pasienkových hospodárstiev.
Fulltext 1. Sedliak, V.- Golecký, J.- Čunderlíková, Z.: Využitie trávnych porastov pasením volkov.
In.: Zborník referátov z odborného seminára: Obhospodarovanie trvalých trávnych porastov, Banská Bystrica: VÚTPHP, 27.3.2001, s. 21-27
2. Sedliak, V.- Golecký, J.- Čunderlíková, Z.: Využívanie trávnych porastov pasením volkov. In.: Zborník z odborného seminára: Výroba hovädzieho mäsa exploatáciou trávnych porastov, Nitra, 6.6.2001, s. 25 31
3. Lagin, L.- Benczová, E.- Kyselica, J.- Sedliak, V.- Čunderlíková, Z.- Golecký, J.: Kvalita mäsa volkov vykrmovaných s využitím jednej a dvoch pastevných sezón.
In.: Medzinárodná konferencia, Brno, 2001 4. Gonda, Ľ. - Šúr, D.- Golecký, J.- Čunderlíková, Z.: Príručka pasienkára, Banská Bystrica: VÚTPHP, máj 2002, 194 s.
5. Golecký, J. - Čunderlíková, Z.- Sedliak,V.: Pasenie efektívna forma zberu krmovín. In.: odborný seminár, Očová : Deň poľa, 31.5.2000
6. Lagin, L.- Benczová, E.- Čunderlíková, Z.- Golecký, J.: Kvalita mäsa volkov vykrmovaných v rozličných technologických systémoch. In.: Maso (odborný zahraničný časopis), 2002
7. Golecký, J. Čunderlíková, Z.: Využitie produkčného potenciálu trávnych porastov pasením zvierat. In.: Medzinárodná vedecká konferencia Ekológia trávneho porastu VI.. Banská Bystrica: VÚTPHP, december 2002, s.385 - 391
8. Golecký, J. Čunderlíková, Z. Kunský, M.: Systém chovu hovädzieho dobytka vo väzbe na efektívne využívanie trávnych porastov. In.: Odborný seminár venovaný aktuálnym otázkam chovu prežúvavcov a využitia trávnych porastov v podmienkach Oravy, 13.3.2003
9. Čunderlíková Z., Golecký, J.: Pasienkové využitie trávnych porastov v chove polygastrických zvierat pri súčasnom udržiavaní kultúrneho rázu krajiny.
In: Zborník prednášok z odborného seminára Ošetrenie a obnova trávnych porastov dôležitá súčasť krajinotvorby Štrba 1.10. 2003, ISBN, vydal VÚTPHP Banská Bystrica, s. 28 37, ISBN
10. Čunderlíková, Z. - Golecký, J. Sedliak, V.: Grassland utilisation by finishing steers in upland and mountain regions (Využitie trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach výkrmom volkov). In.: Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment: EGF Grassland Science in Europe, Bulgaria: Pleven, vol. 8, 26-28 May 2003, s.257, ISBN 954-8456-54-0
In press:
11. Čunderlíková, Z. Golecký, J.: Efektívnosť využitia trávnych porastov pasienkovým výkrmom volkov. In.: Chlieb a mier všetkým ľuďom Agrofilm Nitra, 1-2.10.2003
Zovšeobecnením získaných výsledkov môžeme pre praktickú realizáciu danej problematiky uviesť nasledovné odporúčania:
- Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich výšku denného prírastku volkov je ich počiatočná živá hmotnosť pri vyháňaní na pasienok, ktorá by mala byť minimálne 150 kg.
- Na začiatku pasienkovej sezóny je nevyhnutné dodržať postupný prechod zo zimnej kŕmnej dávky na pasenie, úpravou kŕmnej dávky zaraďovaním vyššieho podielu šťavnatých krmív alebo pasením spojeným s príkrmom teliat kvalitným senom po dobu minimálne 2 týždňov.
- Zabezpečiť postupný návyk na pasenie ešte pred samotnou pasienkovou sezónou, ktorý môžeme riešiť formou prifarmových zelených výbehov alebo navykacích elektrických oplôtkov.

Ekonomický prínos organizovaného pasenia hovädzieho dobytka spočíva vo využití produkcie trávnych porastov bez nutnosti investícií na zber a uskladnenie produkovanej trávnej hmoty, ako aj likvidáciu drevitého náletu. Celosezónny pastevný odchov zvierat bez prístrešku s využitím elektrického oplotenia zároveň minimalizuje prevádzkové náklady a potrebu pracovných síl. Ekonomickú efektívnosť pasienkového výkrmu volkov sme modelovo zhodnotili porovnaním nákladov pri maštaľnom a pasienkovom výkrme. Pri praktickej realizácii pasienkového výkrmu bude jeho ekonomická efektívnosť závisieť od cien vstupov, dĺžky pasienkovej sezóny, produkčnej účinnosti porastu (jeho druhu, prípadne floristického zloženia a dosahovaných prírastkov živej hmotnosti) , realizačnej ceny za 1 kg hovädzieho mäsa, prípadne realizačnej ceny za 1 kg v živom a rady iných faktorov.

V súčasnom období kvalita hovädzieho mäsa nie je zohľadňovaná pri jeho trhovej realizácii. Za predpokladu, že bude tento faktor zohľadnený a teda cena hovädzieho mäsa bude tvorená aj v závislosti od jeho kvality, potom môžeme pri pasienkovom výkrme očakávať zvýšenie výnosov pri speňažovaní mäsa.

Porovnanie nákladov pri maštaľnom a pasienkovom výkrme volkov
Vstupné údaje :
Pasienkový areál 50 ha 100 DJ volkov
Pasienková sezóna 160 dní
Prírastok - 0,80 kg.ks-1.deň-1
Úroda na pasienku - 7 t.ha-1sušiny Úroda na lúke - 4,5 t.ha-1 sušiny
Realizačná cena pri predaji v živom 42,- Sk.kg-1

 

Ukazovateľ

 

Maštaľný chov

Pasienkový chov

Cena za jednotku

 

Náklady

Náklady

 

Sk.100 DJ-1.160deň-1

Sk.100 DJ-1.160deň-1

Krmivo objemové

ĎTR siláž

Pas. porast

576 000,-

320 000,-

1,20 Sk.kg-1

0,50 Sk.kg-1

Krmivo jadrové

1 kg.ks-1.deň-1

128 000,-

128 000,-

8,- Sk

Náklady na oplotenie

 

0,-

150 000,-

3 000,- Sk.ha-1.rok-1

Náklady na krmivo

Príprava a dovoz

192 000,-

0,-

12,- Sk.DJ-1.deň-1

Veterinárne náklady

 

6 720,-

6 720,-

0,42Sk.DJ-1.deň-1

Odpis HIM

 

52 640,-

52 640,-

3,29Sk.DJ-1.deň-1

Mzdy, odmeny

Na maštali

Na pastve

59 200,-

 

16 000,-

3,70 Sk.DJ-1.deň-1

1,- Sk.DJ-1.deň-1

Priame náklady spolu

 

1 014 560,-

673 360,-

 

Celkové náklady

+ režijné náklady

1 166 744,-

774 364,-

15 %

Výnosy za mäso

 

1 075 200,-

1 075 200,-

1 DJ = 2 ks

Späť