REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Adresa Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
Kontakt Ing. Zuzana Čunderlíková, VÚTPHP
e- mail: zuzicun@vutphp.sk, tel. (048) 4132541
Vedecko-technický projekt Pasienkové využívanie extenzívnych plôch trvalých trávnych porastov chovom kráv bez trhovej produkcie mlieka
Názov Pasienkové využívanie extenzívnych plôch trvalých trávnych porastov chovom kráv bez trhovej produkcie mlieka
Odovzdanie 2002
Anotácia Predmetom výskumného riešenia úlohy bolo overiť vhodnosť využitia extenzívnych trvalých trávnych porastov chovom kráv bez trhovej produkcie mlieka, pri minimálnych vstupoch a súčasnom zabezpečení požadovanej produkcie tohto chovu, ktorým sú teľatá pre ďalší odchov alebo jatočné účely.
Trvalé trávne porasty poskytli za sledované obdobie priemernú úrodu 2,92 t.ha-1 sušiny, pričom ako najvýraznejšie vplyvy pôsobiace na obsah živín v biomase a jej výživnú hodnotu porastu sme zistili termín využitia v závislosti od fenologickej fázy porastu a pôsobenie počasia. Intenzitu zaťaženia pasienkových plôch sme regulovali v závislosti od nerovnomernosti produkcie trávnej hmoty v priebehu sezóny.
Dosiahli sme celkový priemerný denný prírastok teliat za sezónu 1,057 kg.ks-1, pri jalovičkách 0,907 kg.ks-1 a 1,258 kg.ks-1 pri býčkoch. Po kontrolnom zabití boli jalovičky zaradené do tried R1 O2 a býčky R1 R2. Zistili sme priemernú jatočnú výťažnosť pri jalovičkách 50,8 %, hmotnosť vnútorného loja 2,70 kg (1,17% podiel zo živej hmotnosti). Pri býčkoch jatočnú výťažnosť 53,1 %, hmotnosť vnútorného loja 3,24 kg (1,15% podiel zo živej hmotnosti). Pozitívny vplyv pastvy sa odzrkadlil na chuti a šťavnatosti mäsa, ako aj na priaznivom hodnotení kvality mäsového vývaru. Celkove bolo mäso hodnotené ako štandardné mäso mladého hovädzieho dobytka s veľmi dobrou technologickou a senzorickou kvalitou. Pasienkový systém chovu na trvalých trávnych porastoch umožňuje primeranú intenzitu výroby pri pozitívnom pôsobení zvierat na celkový ráz krajiny.
Užívateľ Poľnohospodárske subjekty
Súkromne hospodáriaci roľníci
Poľnohospodárska prvovýroba
Uplatnenie Realizácia výsledkov riešenia úlohy v praxi bude zabezpečená:
- Publikačnou činnosťou s využitím zozbieraného materiálu (vedecké konferencie, odborné semináre, časopisy a pod.),
- Priamym kontaktom s poľnohospodárskou prvovýrobou formou poradenskej činnosti,
- Využitím poznatkov pri projektovaní výstavby lúčno-pasienkových hospodárstiev.
Fulltext 1. Golecký, J. Čunderlíková, Z. Kunský, M.: Systém chovu hovädzieho dobytka vo väzbe na efektívne využívanie trávnych porastov. In.: Odborný seminár venovaný aktuálnym otázkam chovu prežúvavcov a využitia trávnych porastov v podmienkach Oravy, 13.3.2003
2. Čunderlíková Z., Golecký, J.: Pasienkové využitie trávnych porastov v chove polygastrických zvierat pri súčasnom udržiavaní kultúrneho rázu krajiny. In: Zborník prednášok z odborného seminára Ošetrenie a obnova trávnych porastov dôležitá súčasť krajinotvorby Štrba 1.10. 2003, ISBN, vydal VÚTPHP Banská Bystrica, s. 28 37, ISBN In press:
3. Čunderlíková, Z. Golecký, J. Čunderlíková, M: Efektívne využitie trávnych porastov so zameraním na produkčnú účinnosť a jatočné ukazovatele teliat. In.: EGF Grassland Science in Europe,Luzern, Switzerland, 21. 24. June 2004.
Realizácia výsledkov riešenej problematiky v poľnohospodárskej praxi poskytuje možnosť zvýšenia tržieb z trvalých trávnych porastov cestou výroby kvalitného hovädzieho mäsa využitím prírodných zdrojov krmív, pri súčasnom spĺňaní mimoprodukčných funkcií v krajine.
Zovšeobecnením exaktne získaných výsledkov v predloženej záverečnej správe možno pre praktickú realizáciu danej problematiky uviesť tieto odporúčania:
1. Zameranie chovu hovädzieho dobytka a početnosť stáda prispôsobiť konkrétnym pôdno-ekologickým podmienkam s prihliadnutím na možnosti realizácie produktov.
2. Systém chovu prispôsobiť biologickým zákonitostiam zvierat a dodržiavať všetky veterinárne a zoohygienické opatrenia. Venovať pozornosť likvidácii vnútorných parazitov napádajúcich organizmus najmä pri mladých zvieratách. Prvé odčervenie je najvhodnejšie vykonať o mesiac po začatí pasenia, potom podľa invázie v 6 týždňových intervaloch. Výhodné je voliť kombináciu pasenia s kosením. Plochy, ktoré nie je možné kosiť je potrebné striedavo spásať HD a ovcami.
3.Na začiatku pasienkovej sezóny dodržať postupný prechod zo zimnej KD na pastevný porast, spojený s príkrmom zvierat kvalitným senom minimálne 2 týždne. Z hľadiska výživy počas pastevného obdobia je nevyhnutné rešpektovať potreby zvierat po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke. Zvieratá počas celej pasienkovej sezóny musia mať zabezpečený prístup k pitnej vode. Pri voľbe systému chovu bez príkrmu zvierat jadrovými krmivami je nevyhnutné zabezpečiť zvieratám minerálne kŕmne lizy.
4. Zvoliť optimálne zaťaženie spásaných plôch, ktoré umožňuje nielen dostatočnú prírastkovú schopnosť zvierat, ale je zároveň aj predpokladom pre šetrné využitie produkcie trávnych porastov. Pri optimálnom zaťažení možno dosiahnuť stabilizáciu druhového zloženia trávnych porastov obmedzením dynamiky rozvoja burinných druhov a nedochádza pri ňom k porušeniu pôdneho pokryvu a celistvosti trávnej mačiny vplyvom pasenia zvierat. Potreba plochy na pasenie sa každoročne mení. Pre dosiahnutie dobrého využitia trávnej hmoty pasienkov, je dôležité zaťaženie v priebehu sezóny regulovať. Na jar musí byť zaťaženie vysoké ( mladý HD 4-5 ks.ha -1 ), aby sme porasty rýchlejšie prepásli a predišli ich vyklaseniu, pri ktorom silne klesá výživná hodnota porastu a zvyšujú sa nedopasky. Technologicky nutný pokles zaťaženia pasienkov v letnom období , keď klesá úroda paše riešiť rozšírením pasienkov o dostupné náhradné plochy.
Hlavným a jediným produktom chovu nedojených kráv je zdravo odchované teľa. Pre úspešnosť pastevného spôsobu chovu kráv BTPM je potrebné vytvoriť základné podmienky:
- Zabezpečiť dostatočné plochy trávnych porastov, zaistiť objemové krmivo na príkrm a zimné kŕmne obdobie (seno, trávna alebo ďatelinotrávna siláž)
- Z hľadiska výživy rešpektovať potreby kráv po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke počas medziobdobia, ktoré musí zabezpečiť ich životné funkcie (záchovná dávka, produkcia mlieka, vývoj plodu, prípadne ukončenie rastu)
- Systém chovu prispôsobiť biologickým zákonitostiam a tým zabezpečiť nasledovné podmienky: Pri ukazovateľoch plodnosti dosiahnuť celkovú graviditu 96% a viac, odchov 90 95 teliat na 100 kráv pri úhyne do 3 5%, podiel zmetaných a mŕtvo narodených teliat do 3%. Prejsť na sezónne jarné telenie (február marec) a dosiahnuť aby interval telenia v stáde bol čo najkratší 45 60 dní.
- Zabezpečiť obmenu stáda maximálne 15 -20%.
- Dosiahnuť dobrú životaschopnosť, rastovú schopnosť teliat a vysoké prírastky zodpovedajúce ich produkčným schopnostiam.
- Zabezpečiť odstav teliat koncom septembra- začiatkom októbra a zabezpečiť zástav teliat prípadne odbyt jatočných teliat pri prijateľných realizačných cenách.
Pastevný spôsob využitia produkcie trávnych porastov môže byť pri adekvátnom zaťažení, dobrej organizácii práce a dodržiavaní určitých zásad ( napr. nenapájať zvieratá priamo z vodného zdroja, na jednej ploche pásť maximálne 3 5 dní, dodržať medziobdobie narastania novej paše 3 5 týždne) jedným z činiteľov zabezpečujúcich nielen zdravé životné prostredie, ale má aj pozitívny vplyv na estetický vzhľad krajiny a rozvoj ekosystému v širšom slova zmysle. Z ekonomického hľadiska môžeme systém chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka označiť ako Extenzívne využívanie TTP pasením dobytka. Extenzívny spôsob hospodárenia spočíva vo využití produkcie trávnych porastov bez nutnosti investícií na zber a uskladnenie produkovanej trávnej hmoty, ako aj likvidáciu drevitého náletu, využitie elektrického oplotenia zároveň minimalizuje prevádzkové náklady a potrebu pracovných síl. Pasienkové využitie v porovaní s lúčnym minimalizuje vstupy mechanizácie do porastu a zabezpečuje hnojenie hospodárskymi hnojivami bez nutnosti zvyšovania intenzity používania priemyselných hnojív. Jedná sa o zužitkovanie najlacnejšieho krmiva - prirodzeného vegetačného porastu, s minimálnou potrebou ochrany zvierat voči nepriaznivým poveternostným a klimatickým podmienkam (jednoduché maštale pre ustajnenie v zimnom období, alebo celoročný chov vo voľnej prírode) a zabezpečenie mäsa na domácom trhu a jeho efektívny vývoz, udržanie kultúrneho rázu krajiny bez jej zbytočného ekologického zaťaženia. Ekonomickú efektívnosť pasienkového chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka sme modelovo zhodnotili porovnaním nákladov na kravu s teľaťom pri maštaľnom a pasienkovom chove. Pri praktickej realizácii tohto systému chovu bude jeho ekonomická efektívnosť závisieť od dĺžky pasienkovej sezóny, produkčnej účinnosti porastu (jeho druhu, prípadne floristického zloženia a dosahovaných prírastkov živej hmotnosti) , realizačnej ceny za 1 kg živej hmotnosti alebo za 1 kg hovädzieho mäsa z mladého HD a rady iných faktorov. Vyčísliť celkový prínos tohto spôsobu chovu je komplikované z hľadiska prelínajúcich sa ekonomických aspektov s environmentálnymi požiadavkami na obhospodarovanie oblastí spĺňajúcich aj mimoprodukčnú funkciu v krajine. V modelovom príklade sme zvolili dĺžku pasienkového obdobia 169 dní, priemerný denný prírastok živej hmotnosti 1,057 kg.ks-1 a priemerné zaťaženie pasienka 0,92 DJ.ha-1.

Kalkulačná položka

Náklady na kravu s teľaťom

Chov na maštali

Sk.KD-1

Pasienkový chov

Sk.KD-1

Priemerné ročné náklady

Sk.KD-1

Krmivo objemové

52,70

10,40

33,10

Krmivo jadrové

-

-

-

Oplôtok

-

1,84

0,92

Podstielka

2,94

-

1,60

Odpratávanie MH

4,29

-

2,30

Liečivá, ostatné materiály

2,40

2,40

2,40

Náklady pomocná činnosť

3,1

3,1

3,1

Sociálne náklady

1,15

1,15

1,15

Mzdové náklady

5,6

1,4

3,70

Odpis budov

3,3

3,3

3,3

Odpis základného stáda

13,7

13,7

13,7

Náklady na energiu

1,62

-

0,90

Spolu náklady priame

90,08

37,29

66,17

Réžia

9,3

3,7

6,7

Spolu náklady

99,38

40,99

72,87

Späť