REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Adresa Banská Bystrica, Výskumné pracovisko Humenné
Kontakt M. Tkačin
Vedecko-technický projekt Environmentálne prijateľné sústavy obhospodarovania podhorských a horských regiónov
Signatúra 27 - 12
Názov Obnova TTP, Roľnícke družstvo ZOFYX Oľka
Odovzdanie 2002
Anotácia etapa 1.1 Využitie domáceho a zahraničného sortimentu tráv a ďatelinovín pri tvorbe a overovaní štandardných ďatelinotrávnych a trávnych miešaniek v rôznych ekologických podmienkach,
subetapa 2.3.2. Bezorebné prísevy tráv, ďatelinovín a ďatelinotrávnych miešaniek do mačiny,
subetapa 2.3.3. Vhodnosť druhov tráv, ďatelinovín a ďatelinotráv pre pásové prísevy

- využiť domáci a zahraničný sortiment druhov , resp. kultivarov tráv a ďatelinovín a ich uplatnenie v rôznych systémoch pestovania (jednoročné a viacročné krmoviny, dočasné trávne porasty, trvalé trávne porasty) v rozličných ekologických podmienkach
- využiť vhodnosť a vytrvalosť druhov v ďatelinotrávnych miašankach
- uplatniť nové technologické postupy pri zúrodňovaní trávnych porastov a ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Užívateľ Roľnícke družstvo ZOFYX Oľka
Uplatnenie poradenstvo
Fulltext Prísev sa zrealizoval na Roľníckom družstve ZOFYX Oľka na výmere 205 ha, pri použití správnych agrotechnických postupov a dodržaní základných pratotechnických opatrení. Prísevom pôvodný porast sa vylepšil o nové druhy tráv a ďatelinovín .
Prínosy (Sk/rok) 349 095
Späť