REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Adresa Banská Bystrica, Výskumné pracovisko Humenné
Kontakt B. Tkáč
Vedecko-technický projekt Environmentálne prijateľné sústavy obhospodarovania podhorských a horských regiónov
Signatúra 27 - 12
Názov Obnova TTP a zatrávnenie ornej pôdy, Agrokombinát Humenné, r.2002
Odovzdanie 2002
Anotácia etapa 1.1 Využitie domáceho a zahraničného sortimentu tráv a ďatelinovín pri tvorbe a overovaní štandardných ďatelinotrávnych a trávnych miešaniek v rôznych ekologických podmienkach,
subetapa 2.3.2. Bezorebné prísevy tráv, ďatelinovín a ďatelinotrávnych miešaniek do mačiny,
subetapa 2.3.3. Vhodnosť druhov tráv, ďatelinovín a Ďatelinotráv pre pásové prísevy ,
subetapa 2.3.6 Systémy zatrávňovania erózne ohrozených orných pôd

- využiť domáci a zahraničný sortiment druhov , resp. kultivarov tráv a ďatelinovín a ich uplatnenie v rôznych systémoch pestovania (jednoročné a viacročné krmoviny, dočasné trávne porasty, trvalé trávne porasty) v rozličných ekologických podmienkach
- využiť vhodnosť a vytrvalosť druhov v ďatelinotrávnych miašankach
- uplatniť nové technologické postupy pri zúrodňovaní trávnych porastov a ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Užívateľ Družstvo Agrokombinát Humenné
Uplatnenie poradenstvo
Fulltext Zatrávnenie ornej pôdy sa zrealizovalo na Družstve Agrokombinát Humenné na 44,5 ha a prísev na výmere 26 ha, pri použití klasických agrotechnických postupov a dodržaní základných pratotechnických opatrení. Prísevom pôvodný porast sa vylepšil o nové druhy tráv a ďatelinovín .
Prínosy (Sk/rok) 119 986
Späť