REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Technický skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC - 106
Adresa 900 41 Rovinka
Kontakt Ing. František Zacharda, CSc., námestník pre výskum a poradenstvo
Vedecko-technický projekt Pasportizácia používanej techniky v poľnohospodárstve SR, k 31. 12. 2002 (úloha kontraktu).
Signatúra G47
Názov Materiál o súčasnom stave používanej techniky, veková štruktúra strojov v RV a ŽV.
Odovzdanie 2003
Anotácia Zacharda, F., kol.: Pasportizácia používanej techniky v poľnohospodárstve SR k 31.12.2001 sa uskutočnila dotazníkovou metódou. Hodnotený súbor obsahoval 1334 poľnohospodárskych subjektov, z toho bolo 39,2 % družstevných podnikov, 24,2 % spol. s r.o., 3,8 % akciových spoločností, 0,6 % štátnych podnikov a 28,6 % SHR. 3,6 % subjektov neudalo svoju organizačnú formu. Subjekty hospodárili na 1429316 ha p.p., čo predstavuje 58,6 p.p. v SR, orná pôda vo výmere 858571 ha predstavuje 59,2 % o.p. v SR. V hodnotenom súbore bolo analyzovaných 77617 ks strojov v rastlinnej výrobe, z ktorých vo veku do 8 rokov bolo 13,2 % a nad 8 rokov to bolo 86,8 %. V živočíšnej výrobe bolo analyzovaných 8035 strojov, z toho vo veku do 8 rokov bolo 44,5 % a nad 8 rokov bolo 55,5 %. Bola stanovená minimálna hodnota investícií potrebných na nákup strojov a zariadení na úrovni jednoduchej reprodukcie, vo výške 12356,4 mil. Sk ročne.
Kľúčové slová: pasportizácia strojov, veková štruktúra strojov, obnova techniky.
Užívateľ Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Uplatnenie V riadiacom procese poľnohospodárskej prvovýroby.
Fulltext Hodnotený súbor poľnohospodárskych subjektoch reprezentoval asi 62 % subjektov v nasledovných organizačných formách: 523 družstevných podnikov 39,2 %, 321 spoločností s ručením obmedzeným 24,2 %, 51 akciových spoločností 3,8 %, 9 štátnych podnikov 0,6 % a 382 SHR 28,6 %. Neidentifikovaných bolo 48 subjektov 3,6 %. Subjekty hodnoteného súboru hospodária na výmere 1429316 ha p.p., čo predstavuje 58,6 % z výmery poľnohospodárskej pôdy v SR. Podiel výmery ornej pôdy subjektov hodnoteného súboru 858571 ha, bol 59,2 % z výmery ornej pôdy v SR a podiel výmery TTP 581660 ha bol 67,2 % z výmery TTP v SR. Osobitne sme analyzovali skupinu strojov v rastlinnej výrobe a osobitne skupinu používaných strojov v živočíšnej výrobe. V skupine strojov používaných v rastlinnej výrobe sme analyzovali celkom 77617 ks strojov. Z toho vo vekovej skupine do 4 rokov bolo 3964 ks, v skupine 4 8 rokov bolo 6312 ks, v skupine 8 12 rokov bolo 10308 ks a v skupine nad 12 rokov bolo 57033 ks strojov. Podiel strojov vo veku do 8 rokov bol 13,2 % a podiel strojov starších ako 8 rokov bol 86,8 %. V porovnaní s výsledkami pasportizácie z roku 1996, kedy bolo 77 % strojov starších ako 8 rokov, vzrástol tento podiel takmer o 10 %. Toto globálne porovnanie potvrdzujú aj čiastkové výsledky podľa jednotlivých skupín strojov. Napríklad v roku 1996 sme zistili u traktorov podiel traktorov nad 8 rokov 82 % v roku 2001 to bolo 89,3 %, u obilných kombajnov v roku 1996 77 %, v roku 2001 je to 86,5 %, u samohybných rezačiek v roku 1996 73 %, v roku 2001 je to 87,8 %, u pluhov bolo v roku 1996 72 % a v roku 2001 87,3 %. Podobný nárast podielu 8-ročných a starších strojov je u väčšiny používaných druhov strojov.
V skupine strojov pre živočíšnu výrobu sme analyzovali 8035 ks strojov a zariadení, z toho v skupine do 4 rokov bolo 1821 ks, v skupine 4 8 rokov bolo 1756 ks, v skupine 8 12 rokov bolo 1385 ks a nad 12 rokov bolo 3075 ks strojov a zariadení. Podiel strojov a zariadení do 8 rokov bol 44,5 % a nad 8 rokov bol 55,5 %. Porovnanie s rastlinnou výrobou je situácia v mechanizácii živočíšnej podstatne priaznivejšia. Tieto globálne podiely potvrdzujú aj vyhodnotenia jednotlivých zariadení.
Napríklad zariadenie na dojenie mlieka, v roku 1996 bol podiel zariadení starších ako 8 rokov 50 % a v roku 2001 bol tento podiel 55 %. U zariadení na chladenie mlieka bol v roku 1996 podiel 51 % a v roku 2001 bol tento podiel 63 %. U kŕmnych vozov bol podiel strojov nad 8 rokov v roku 1996 43 % ale v roku 2001 bol len 46 %. Aj keď i tu zaznamenávame nárast podielu strojov starších ako 8 rokov, nie je tento nárast taký markantný ako v rastlinnej výrobe. Návrh na obnovu techniky pre rastlinnú výrobu i živočíšnu výrobu vychádzal zo štatistiky vykazovaných údajov ŠÚ SR za roky 2001 (resp. 2000). Pri výpočte potreby ročnej obnovy sme vychádzali zo zákona 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, príloha č. 2, podľa ktorého doba odpisovania základných prostriedkov pri normálnom režime odpisovania je 8 rokov. Vzhľadom na požiadavku ekonomického využívania techniky, môžeme predpokladať, že za túto dobu odpisovania budú stroje aj fyzicky a morálne opotrebované. Za týchto predpokladov sme vypočítali počty strojov v ks a potrebu investícií v mil. Sk na zabezpečenie obnovy pre jednoduchú reprodukciu. Potreba investícií na ročnú obnovu techniky je na minimálnej hranici 12356,4 mil. Sk. To znamená, že teoretická potreba investícií do strojov a zariadení (bez stavieb) je na úrovni 5062 Sk.ha-1 p.p. Pre porovnanie v správe o poľnohospodárstve Vlády SRN Agrarbericht 2002, tab. 35, sa uvádza, že investície do technických zariadení a strojov dosiahli v roku 2000/01 hodnotu 199 EUR.ha-1 poľnohospodárskej pôdy, čo v prepočte na Sk predstavuje asi 8360 Sk.ha-1, p.p.
Pre reálne porovnanie boli strojné investície v roku 2000 vo výške 4176 mil. Sk, čo v prepočte znamená len 1711 Sk.ha-1 poľnohospodárskej pôdy. Tento rozdiel poukazuje na možné príčiny zaostávania obnovy techniky v poľnohospodárstve SR.
Dosiahnuté výsledky paportizácie používanej techniky v poľnohospodárstve SR k 31.12.2001 je možné využiť v rôznych oblastiach. Predovšetkým doporučujeme ich využitie ako východiskové údaje pre vypracovanie koncepčných, strategických materiálov rozvoja poľnohospodárstva v SR. Námety na využitie výsledkov smerovať do formulovania úloh v týchto oblastiach:
- Výskum a vývoj, predovšetkým v oblasti aplikovaného výskumu technológií a strojno-technologických liniek pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, liniek na pozberové spracovanie a skladovanie produktov, výskum problematiky ekonomického využívania techniky, výskum v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie, ochrany životného prostredia, výskum problematiky mechanizácie poľnohospodárskej prvovýroby v podmienkach regionálneho rozvoja a ďalších oblastiach.
- Podpornej politiky poľnohospodárstva, formulovaním spôsobov a cieľov dotačnej politiky rezortu, formulovaním rozvojových programov aj z oblasti komplexnej mechanizácie pri jednotlivých produktoch, využívaním podporných programov z fondov EÚ a iné formy podpornej politiky.
- Oblasť ekonomického využívania techniky. Vytvoriť podmienky pre využívanie vysoko výkonnej techniky formou podnikov služieb, prípadne združovaním investícií a spoločným využívaním techniky.
- Výroba a dodávky strojov. Možnosť využitia výsledkov jednak v domácej výrobe strojov a jednak pri dovoze strojov a zariadení.
Späť