REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Technický skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC - 106
Adresa 900 41 Rovinka
Kontakt Ing. František Zacharda, CSc., námestník pre výskum a poradenstvo
Vedecko-technický projekt Projekt prognózy rozvoja techniky a mechanizácie, zdroje na jeho reprodukciu a obnovu.
Signatúra G47
Názov Súhrnný materiál o súčasnom stave a prognóze rozvoja výrobných odvetví, technologické postupy vo výrobe, karty požiadaviek na stroje a linky, výroba a dodávky strojov pre výrobné odvetvie, stav a potreba ročnej obnovy strojov do roku 2005.
Odovzdanie 2003
Anotácia Markovič, R. a kol.: Projekt prognózy rozvoja techniky a mechanizácie v poľnohospodárstve, zdroje na jeho reprodukciu a obnovu syntetická správa za projekt, TSÚP Rovinka, 2002, počet tabuliek 31, strán 82.
Riešenie projektu bolo rozdelené do štyroch čiastkových úloh. Na základe analýzy súčasného stavu úrovne rastlinnej a živočíšnej výroby a perspektívy rozvoja týchto výrobných odvetví boli spracované technologické postupy pestovania vybraných plodín v rastlinnej výrobe a technologické postupy v chove hospodárskych zvierat. Boli spracované karty požiadaviek na stroje, ktorými sa budú spracované operácie plniť. Analýza stavu používaných mechanizačných prostriedkov poukázala na vysokú vekovú opotrebovanosť techniky. Súčasne boli identifikované zdroje na požadovanú obnovu techniky, či už z domácej výroby alebo z dovozu. Potreba strojov na ročnú obnovu kmeňových stavov bola stanovená aj vo finančnom vyjadrení na sumu okolo 12 miliárd Sk.
Užívateľ Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Uplatnenie V riadiacom procese poľnohospodárskej prvovýroby.
Fulltext Riešenie VTP Projekt prognózy rozvoja techniky a mechanizácie, zdroje na jeho reprodukciu a obnovu s využitím výsledkov riešenia čiastkových úloh celého projektu si stanovilo dosiahnuť ciele:

- zaviesť do technickej politiky systémový prvok využívania a podpory moderných a perspektívnych technologických systémov,

- zefektívniť rozhodovanie pri voľbe technológií a techniky s cieľom minimalizovať náklady na jednotku produkcie a tým dosiahnuť konkurenčnú schopnosť našich poľnohospodárskych výrobkov,

- poskytnúť vstupné informácie formou základných technických požiadaviek a plnenia právnych noriem pre projekciu a vývojové práce poľnohospodárskych strojov,

- kvantifikovať potreby obnovy a výroby progresívnych nových typov poľnohospodárskych strojov,

- získať základnú orientáciu možnosti zabezpečenia techniky jej domácou výrobou prípadným importom,

- vytvoriť zdroj informácií pre výrobné subjekty v SR za účelom dosiahnutia konkurencieschopnosti kvality výrobkov so zahraničím,

- spracovať ucelenú databázu údajov o technológiách výroby vybraných poľnohospodárskych produktov a k tomu prislúchajúcich strojov a strojných technológií pre informačný systém rezortu poľnohospodárstva a ministerstva hospodárstva.

Dosiahnuté výsledky z riešenia tejto úlohy boli spracované formou:
- perspektívnych technologických postupov pre vybrané plodiny v RV,
- kariet požiadaviek na stroje pre plnenie operácií v RV, spolu vyše 70 kariet požiadaviek,
- perspektívnych technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat,
- kariet požiadaviek na stroje pre plnenie operácií pri chove hospodárskych zvierat, viac ako 120 kariet požiadaviek,
- databázy výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky a sortiment dodávaných a vyrábaných strojov,
- kmeňových stavov vybraných poľnohospodárskych strojov na úrovni roku 2001, potreba týchto strojov na úrovni roku 2005 a stanovená potreba ročnej obnovy vybraných typov strojov, vrátane finančného vyjadrenia v objeme cca 12 miliárd Sk.

Vzhľadom k rozsahu spracovaného materiálu sú výsledky riešenia v záverečných správach uložené na TSÚP Rovinka.

Realizácia výsledkov riešenia:
Hlavným realizačným výstupom riešenia sú spracované perspektívne technologické postupy pestovania vybraných plodín v RV a v chove hospodárskych zvierat, ďalej spracované karty požiadaviek na stroje, ktorými sa budú tieto technologické postupy zabezpečovať. Spracované údaje o súčasnom stave techniky, stanovenie teoretickej potreby strojov a požadovanej obnovy spolu s údajmi o výrobcoch a dovozcoch techniky dávajú komplexný prehľad o možnostiach zabezpečovania a realizácii technickej politky v poľnohospodárstve.
I keď výsledky riešenia majú len odporúčajúci charakter, predsa pre názornosť uvádzame ekonomické dopady na ekonomiku výroby, ktoré vznikajú neriešením problémov.
Analýzou vekovej štruktúry obilných kombajnov, ktorú sme vykonali k 31. 12. 2000, sme zistili, že z celkového počtu 4082 je 3344 strojov starších ako 8 rokov, prevládajúci typ E 512. Zberová plocha pripadajúca na tieto kombajny je 421.344 ha. Meraním sme zistili, že spotreba nafty na 1 ha pozberanej plochy je vyššia o 5 l.ha-1, čo znamená 2.106.720 l nafty. Ak počítame len cenu červenej nafty, ktorá bola asi 17,- Sk.l-1, tak potom straty z nadmernej spotreby nafty sú ročne 35.814.240,- Sk.
Taktiež straty pri zbere sú u starších kombajnov vyššie, ak počítame straty 5 %, tak potom vyčíslená hodnota strát pri zbere starými kombajnmi presahuje ročne 150 mil. Sk.
Výkonnosť starých kombajnov je cca 1,0 1,1 ha.hod-1 a nových typov je v priemere 2,2 ha.hod-1, to znamená, že by sa znížila aj potreba práce a úspora mzdových nákladov predstavuje viac ako 20 mil. Sk. Teda len priame výrobné náklady a vyčíslené straty predstavujú ročne až 200 mil. Sk. V prípade, že by sa realizovali navrhnuté výsledky riešenia projektu, tak o tieto náklady by sa znížili priame výrobné náklady poľnohospodárskych plodín.
Vyjadrenie prínosu z riešenia projektu, ktorého plánovaná cena za celú dobu riešenia bola 5,5 mil. Sk, by v prípade realizácie len obnovy kombajnov predstavovalo asi 36,- Sk na 1 Sk nákladov výskumu.
Staré opotrebované stroje majú nutne vyššie aj náklady na opravy, napr. 6 ročné kombajny dosahujú v priemere náklady na opravy okolo 190 tis. Sk ročne. Aj v tomto prípade môžeme vyjadriť celkovú hodnotu nákladov na opravy v hodnote až 800 min. Sk.
Podobným spôsobom by sme mohli vyčísliť neefektívne vynaložené prostriedky na prevádzku aj iných strojov, najmä však traktorov, rezačiek, zberacích vozov a pod.
Výsledky riešenia by v prípade ich realizácie dosiahli celkom konkrétnu vyčíslenú hodnotu. Výsledky riešenia môžu slúžiť pre riadiace orgány rezortu pôdohospodárstva ako nástroj riadenia a usmerňovania technickej politiky. V priebehu riešenia sme pravidelne každoročne pripravovali pre vedenie MP SR Správu o stave v poľnohospodárskej mechanizácii a o výsledkoch práce podnikov služieb, v ktorých sme použili výsledky riešenia čiastkových úloh projektu.
Pripravovali sme podklady pre spracovanie Koncepcie technickej politiky v poľnohospodárstve, v ktorej sme navrhli smery ďalšieho riešenia zlepšenia stavu mechanizácie poľnohospodárstva.
Navrhujeme vydanie odbornej príručky pre poľnohospodársku prax, ktorej obsahom budú perspektívne technologické postupy a karty požiadaviek na vybrané stroje. Tento materiál môže tiež slúžiť pre výrobcov a dovozcov techniky, ale aj ako podnety k podnikateľským zámerom subjektov v rámci regionálneho rozvoja.
Späť