REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Vedecko-technický projekt Energetické využívanie biomasy produkovanej v rezorte pôdohospodárstva
Názov Komplexná predprojektová príprava vzorových projektov a opatrenia na podporu trhu s palivovou biomasou.
Odovzdanie 2002
Anotácia Riešenie projektu Energetické využívanie biomasy produkovanej v rezorte pôdohospodárstva bolo zamerané na kvantifikáciu lesnej biomasy, technológie jej prípravy a výroby štiepok. Biologická časť projektu bola orientovaná na problematiku mäkkých a tvrdých rýchlorastúcich drevín. Pozornosť bola venovaná aj zmenám vlastností skladovanej biomasy, výkonovým parametrom kotlov ako aj možnostiam využitia popola.
Fulltext Ciele:
- Výskum využiteľnosti existujúceho potenciálu lesnej biomasy z hľadiska dopadov na lesné prostredie.
- Zosúladiť potenciálne využiteľné zdroje biomasy so súčasnými a výhľadovými energetickými potrebami odvetvia a ostatných sfér spotreby v rámci Slovenska z hľadiska veľkosti, štruktúry a miesta spotreby.
- Vypracovať a spolupracovať pri realizácii stratégie energetického využitia biomasy v poľnohospodárstve.
- Výskum technológií zberu biomasy s cieľom minimalizovať poškodenie pôdneho krytu, žijúcich stromov a optimalizácie technicko-ekonomickej efektívnosti navrhovaných technológií.
- Výskum postupov úpravy zrnitosti a vlhkosti palivovej biomasy pre následné energetické využitie.
- Výskum možností zakladania a obhospodarovania porastov na produkciu palivovej biomasy, efektívnych foriem využitia biomasy z nízkokmenných porastov a využitia ťažkoodbytovateľných sortimentov dreva.
- Navrhnúť a následne realizovať technológie prípravy biomasy pre energetické využitie (doprava, úprava, skladovanie) zabezpečujúce ekologické a ekonomické prínosy.
- Získať poznatky potrebné pre zvýšenie a stabilizovať dlhodobú produkciu palivovej biomasy pre potreby lesného hospodárstva a iných odvetví.
- Získať poznatky potrebné pre zlepšenie ekonomickej bilancie odvetvia v dôsledku odbytu menejhodnotnej, resp. ťažkoodbytovateľnej suroviny iným odberateľom.
- Výskum technických postupov spaľovania a splyňovania biomasy s cieľom zvýšenia energetickej účinnosti, minimalizácia produkcie emisií, popolov a zlepšenie technicko-ekonomických parametrov výroby energie z biomasy.
- Výskum využitia popola vznikajúceho v procese výroby energie z biomasy, najmä pri hnojení pôd.
- Overenie praktickej aplikácie navrhnutých technických riešení v rámci vzorových projektov.
- Navrhnúť a následne realizovať postupy výroby energie z biomasy dosahujúce špičkové ekologické, energetické a ekonomické parametre.
- Navrhnúť a overiť postupy likvidácie popola po energetickom využití biomasy.
- Realizovať vzorové projekty energetického využitia biomasy pre potreby lesného hospodárstva a iných odvetví.
- Návrh postupov vedúcich k zvýšeniu energetickej účinnosti a ekonomickej efektívnosti výroby energie.
- Návrh postupov vedúcich k rozvoju nových výrobných činností, zamestnanosti v pôdohospodárstve.
- Zlepšiť štátnu zahraničnú obchodnú bilanciu v dôsledku relatívnych úspor na dovoze palív.
Späť