REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Vedecko-technický projekt Výskum ekonomických metód a nástrojov pre trvalé obhospodarovanie lesov
Názov Identifikácia regiónov a obcí určením parametrov podmieňujúcich aktivity na rozvoj vidieka.
Odovzdanie 2002
Anotácia Projekt bol zameraný na analýzy a nástroje úprav lesopolitických a ekonomických nástrojov, identifikovanie a definovanie kritérií a postupov pri ekologických technológiách obhospodarovania lesov, analýzu vzťahov medzi lesníctvom a spracovaním dreva a lesníctvom a životným prostredím, analýzu marketingových metód a metodický postup pre tvorbu SWOT-analýzy v lesnom hospodárstve, rozvoj vidieka v kontexte s lesníctvom.
Fulltext Projekt mal stanovené tieto ciele:
- Aktualizácia a návrh nových špecifických ekonomických nástrojov a nástrojov štátnej lesníckej politiky pre racionálnu alokáciu a využívanie výrobných faktorov v lesnom hospodárstve.
- Návrh metodických postupov ekonomického hodnotenia nákladovosti a výnosovosti internalít a externalít ekologizácie lesov a ekonomických nástrojov motivujúcich realizáciu ekologických opatrení.
- Analýza súčasných vzťahov a väzieb medzi lesníctvom, spracovaním dreva a životným prostredím a odvodenie modelu optimalizácie týchto vzťahov.
- Optimálne zhodnocovanie lesnej produkcie s dôrazom na zdroje surového dreva, zvýšenie platobnej disciplíny subjektov drevospracujúceho priemyslu a zvýšenie ekonomickej efektívnosti produkcie dreva.
- Zvýšenie efektívnosti využívania regionálneho lesného fondu a verejnoprospešných funkcií a úžitkov z lesa v nadväznosti na tvorbu pracovných príležitostí, zlepšovanie životného prostredia a zvyšovanie životnej úrovne na vidieku.
Späť