REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Vedecko-technický projekt Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja
Názov Komplexný metodický postup ekologicky prijateľných opatrení na ochranu horských lesov proti nepriaznivému pôsobeniu hlavných antropogénnych, abiotických a biotických škodlivých činiteľov
Odovzdanie 2002
Anotácia Komplexný metodický postup ekologicky prijateľných opatrení na ochranu horských lesov proti nepriaznivému pôsobeniu hlavných antropogénnych, abiotických a biotických škodlivých činiteľov, vrátane návrhu technológií a postupov - v oblasti výskumu ochrany horských lesov proti pôsobeniu hlavných škodlivých činiteľov.
Projekt sa zaoberal riešením problematiky ekologických zmien lesného prostredia a ich vplyvu na funkčný potenciál horských lesov, ich ochrany proti pôsobeniu hlavných škodlivých činiteľov, výskumom a vývojom metód techniky a technológií pestovných a ťažbových procesov, ekonomiky obhospodarovania a hospodárskej úpravy lesov z hľadiska ekologizácie lesného hospodárstva.
Fulltext Projekt sa zaoberal riešením problematiky ekologických zmien lesného prostredia a ich vplyvu na funkčný potenciál horských lesov, ich ochrany proti pôsobeniu hlavných škodlivých činiteľov, výskumom a vývojom metód techniky a technológií pestovných a ťažbových procesov, ekonomiky obhospodarovania a hospodárskej úpravy lesov z hľadiska ekologizácie lesného hospodárstva.
Späť