REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Vedecko-technický projekt Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja
Názov Genetické zdroje horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja.
Odovzdanie 2002
Anotácia Genetické zdroje horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja - v oblasti výskumu pestovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja.
Projekt sa zaoberal riešením problematiky ekologických zmien lesného prostredia a ich vplyvu na funkčný potenciál horských lesov, ich ochrany proti pôsobeniu hlavných škodlivých činiteľov, výskumom a vývojom metód techniky a technológií pestovných a ťažbových procesov, ekonomiky obhospodarovania a hospodárskej úpravy lesov z hľadiska ekologizácie lesného hospodárstva.
Fulltext Ciele boli stanovené nasledovne:
V oblasti vedeckého poznania:
- Získať nové poznatky o ekosystémoch horských lesov v procese ich dlhodobej adaptácie na zmenené ekologické podmienky.
- Získať nové poznatky pre posilnenie produkčných a verejnoprospešných funkcií horských lesov.
- Získať nové poznatky pre integrovanú ochranu a obhospodarovanie horských lesov.
- Navrhnúť technológie, stroje a zariadenia vhodné pre ekologické obhospodarovanie horských lesov.
- Navrhnúť metódy a aktualizovať ekonomické nástroje i nástroje štátnej lesníckej politiky pre obhospodarovanie horských lesov.
- Vypracovať postupy ochrany, revitalizácie, komplexného obhospodarovania a hodnotenia horských lesov.
V oblasti podpory rozvoja príslušného odvetvia:
- Kvantifikácia vplyvu chemizmu atmosféry a antropogénne podmienených zmien na funkčné zameranie a ekologickú stabilitu horských lesných ekoystémov.
- Technologický postup pre uplatnenie hospodárskych spôsobov zabezpečujúcich trvaloudržateľný rozvoj horských lesov.
- Integrovaná ochrana horských lesov proti nepriaznivému pôsobeniu škodlivých činiteľov a návrh spôsobu hospodárenia pre zvýšenie ich stability.
- Ekologicko-technické parametre technológií v obhospodarovaní horských lesov.
- Návrh ekonomických nástrojov a nástrojov štátnej lesníckej politiky pre stimulovanie obhospodarovania horských lesov a zabezpečenie ich verejnoprospešných funkcií.
Späť