REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Vedecko-technický projekt Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja
Názov Ekonomické modely a nástroje štátnej lesníckej politiky pre stimulovanie obhospodarovania horských lesov v 6. a 7. vegetačnom stupni.
Odovzdanie 2002
Anotácia Ekonomické modely a nástroje štátnej lesníckej politiky pre stimulovanie obhospodarovania horských lesov v 6. a 7. vegetačnom stupni - v oblasti ekonomiky obhospodarovania horských lesov.
Projekt sa zaoberal riešením problematiky ekologických zmien lesného prostredia a ich vplyvu na funkčný potenciál horských lesov, ich ochrany proti pôsobeniu hlavných škodlivých činiteľov, výskumom a vývojom metód techniky a technológií pestovných a ťažbových procesov, ekonomiky obhospodarovania a hospodárskej úpravy lesov z hľadiska ekologizácie lesného hospodárstva.
Fulltext Ciele boli stanovené nasledovne:
V oblasti vedeckého poznania:
- Získať nové poznatky o ekosystémoch horských lesov v procese ich dlhodobej adaptácie na zmenené ekologické podmienky.
- Získať nové poznatky pre posilnenie produkčných a verejnoprospešných funkcií horských lesov.
- Získať nové poznatky pre integrovanú ochranu a obhospodarovanie horských lesov.
- Navrhnúť technológie, stroje a zariadenia vhodné pre ekologické obhospodarovanie horských lesov.
- Navrhnúť metódy a aktualizovať ekonomické nástroje i nástroje štátnej lesníckej politiky pre obhospodarovanie horských lesov.
- Vypracovať postupy ochrany, revitalizácie, komplexného obhospodarovania a hodnotenia horských lesov.
V oblasti podpory rozvoja príslušného odvetvia:
- Kvantifikácia vplyvu chemizmu atmosféry a antropogénne podmienených zmien na funkčné zameranie a ekologickú stabilitu horských lesných ekoystémov.
- Technologický postup pre uplatnenie hospodárskych spôsobov zabezpečujúcich trvaloudržateľný rozvoj horských lesov.
- Integrovaná ochrana horských lesov proti nepriaznivému pôsobeniu škodlivých činiteľov a návrh spôsobu hospodárenia pre zvýšenie ich stability.
- Ekologicko-technické parametre technológií v obhospodarovaní horských lesov.
- Návrh ekonomických nástrojov a nástrojov štátnej lesníckej politiky pre stimulovanie obhospodarovania horských lesov a zabezpečenie ich verejnoprospešných funkcií.
Späť