REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Lesnícky výskumný ústav
Adresa T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Kontakt Ing. Július Ďurkovič, CSc.
Vedecko-technický projekt Optimalizácia rozmiestnenia lesných a poľnohospodárskych pozemkov na základe ekologicko ekonomickej kvantifikácie produkčných a verejnoprospešných funkcií lesov a škôd antropického pôvodu.
Názov Modely hodnotenia produkčných, verejnoprospešných a sociálnych funkcií lesov na ocenenie pozemkov nevhodných pre poľnohospodársku výrobu
Odovzdanie 1997
Anotácia Modely oceňovania nelesných pozemkov pre ich alternatívne využitie zalesnením.
Užívateľ Orgány štátnej správy, Slovenský pozemkový fond, vlastníci a užívatelia pozemkov nevhodných pre poľnohospodársku výrobu
Uplatnenie Východiskový materiál v rozhodovacom procese o ďalšom využívaní máloprodukčných poľnohospodárskych plôch.
Fulltext Súbor číselných, algebrických modelov a verbálnych postupov pre objektívne ohodnotenie produkčných, verejnoprospešných a sociálnych úžitkov lesov na pozemkoch využívaných v poľnohospodárstve.
Modely umožňujú pripraviť kvalifikované informácie o ekonomicko ekologickej užitočnosti využívania pozemkov pre lesnú výrobu. Okrem prínosov v oblasti poznania, sa získali aj ekonomické prínosy z výhodnejšieho alternatívnejšieho využívania pozemkov zalesnením v úžitkoch s funkcií lesa.
Späť