REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav zeleninársky
Adresa Andovská 6, 940 52 Nové Zámky 1
Kontakt Doc. Ing. M. Valšíková, PhD.- Prof.Ing. F.Špánik Ph.D.,
Vedecko-technický projekt Racionalizácia zeleninárskej produkcie
ČÚ 02 Stratégia rozvoja zeleninárstva
Signatúra VTP 27-18
Názov Vplyv globálnej klimatickej zmeny na agroklimatické podmienky produkcie zeleniny v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja
Anotácia Cieľom riešenia je analýza vplyvu predpokladanej klimatickej zmeny k časovým horizontom rokov 2010, 2030 a 2075 na fenologické pomery, teplotnú a vlahovú zabezpečenosť základných druhov zelenín pestovaných na Slovensku. Vychádzajúc zo súčasnej charakteristiky poveternostných pomerov a dlhodobých priemerov sa vypracovala predpokladaná klimatická zmena a fenologické posuny vybraných druhov zeleniny.
Užívateľ Pestovatelia zeleniny, študenti
Uplatnenie Nehmotný výstup, prednášková činnosť
Fulltext Priebežne sa publikujú výsledky riešenia vo vedeckých, odborných časopisoch a formou prednášok a referátov na seminároch a konferenciách:
- Referát v zborníku referátov: J. TOMLAIN, F. ŠPÁNIK: Klimatická zmena podklad k hodnoteniu agroklimatických podmienok produkcie zelenín. Zborník odborných a vedeckých referátov zo 6. celoštátnej konferencie zeleninárov SR s medzinárodnou účasťou Problematika zeleninárstva. Vyd. MP SR a i., Nitra, 2000.
- Vedecká práca riešiteľov: VALŠÍKOVÁ, M., ŠPÁNIK, F., TOMLAIN, J.: Klimatické zmeny teplotných pomerov podklad agroklimatickej rajonizácie rajčiaka vyšla v anglickom jazyku vo vedeckom časopise Acta horticulturae et regiotecturae, č. 1, 2001, s.1-4, SPU v Nitre .
- Referát na celoštátnom odbornom seminári zeleninárov SR v Nitre, uverejneného v zborníku v roku 2001. ŠPÁNIK, F., VALŠÍKOVÁ, M., REPA, Š., GÁLIK, M., : Vplyv klimatickej zmeny na vegetačnú periódu kapusty hlávkovej bielej.
- Výsledky výskumu sa postupne realizujú v pedagogicko-výchovnom procese a odborno-populárnych periodikách.
- TOMLAIN, J. VALŠÍKOVÁ, M. ŠPÁNIK, F. ŠIŠKA, B.: Klimatická zmena teplotných pomerov podklad rajonizácie zeleninovej papriky (Capsicum annuum L.) na Slovensku. Vedecké práce Výskumného ústavu zeleninárskeho v Nových Zámkoch. 2002, s.102-109.
- ŠPÁNIK, F. GÁLIK, M. VALŠÍKOVÁ, M.: Záhradníctvo v podmienkach klimatickej zmeny. Naše pole, 6/2002, s. 44-46.
- REPA, Š. VALŠÍKOVÁ, M. ŠPÁNIK, F.: Energetické a vlahové ukazovatele kapusty hlávkovej bielej. Zb. referátov zo IV. Česko-slovenskej bioklimatologickej konferncie, 2002, s. 383-388
- ŠPÁNIK, F. ANTAL, J. GÁLIK, M.: Výrobné podmienky v poľnohospodárstve z aspektu klimatickej zmeny. In: K aktuálnym otázkam v PpoK v období príprav pre vstup SR do EÚ, Račková dolina, 2002, s.95-103
- ŠIŠKA, B. ŠPÁNIK, F. REPA, Š. GÁLIK, M.: Praktická biometeorológia (1. vyd.). VES SPU v Nitre, 2002, 144 s .

Prínosom sú kratkodobé a dlhodobé prognózy následkov klimatickej zmeny v oblasti pestovania zeleniny. V riešení treba pokračovať tak, aby sa spracovali prognózy pre všetky druhy zeleniny. V ďalšom výskume by sa mali využiť doterajšie výsledky.
Späť