REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav zeleninársky
Adresa Andovská 6, 940 52 Nové Zámky 1
Kontakt Doc. Ing. M. Valšíková, PhD.
Vedecko-technický projekt Racionalizácia zeleninárskej produkcie
ČÚ 02 Stratégia rozvoja zeleninárstva
Signatúra VTP 27-18
Názov Koncepcia rozvoja zeleninárstva
Anotácia Základnou vecnou náplňou a štruktúrou projektu je priebežná rekapitulácia súčasného stavu zeleninárstva, dopĺňanie a aktualizovanie údajov. V priebehu riešenia treba hodnotiť skutočnosti a na ich základe vypracovávať reálne koncepčné materiály v časových horizontoch podľa potreby MP SR. Podľa vytýčených cieľov sa priebežne dopĺňali aktuálne štatistické a zisťované údaje potrebné pre zistenie aktuálneho stavu zeleninárstva. Na základe získaných údajov sa vypracoval materiál Koncepcia rozvoja zeleninárstva, ktorý je k dispozícii pre rezort MP SR.
Užívateľ MPSR, pestovateľská prax.
Uplatnenie Nehmotný realizačný výstup
Fulltext A/ Názov výstupu:
Analýza vývoja a súčasného stavu poľnohospodárstva a potravinárstva v SR
Charakteristika: Vypracovaný v vo februári 1999. Tento materiál bol spracovaný VÚRV Piešťany v spolupráci s ďalšími 11 inštitúciami, vrátane Výskumného ústavu zeleninárskeho v Nových zámkoch. Analyzuje v častiach: Pôda a prostredie, Závlahy, Pestovanie rastlín, Odrodová skladba
Prínos: Súčasná stav a trendy poľnohospodárstva a potravinárstva SR, Miesto realizácie: rezort pôdohospodárstva

B/ Názov výstupu:
Návrh koncepcie zeleninárstva v SR
Materiál bol použitý do Návrhu koncepcie agrárnej a potravinovej politiky SR do roku 2005, ktorý bol prerokovaný a schválený na MP SR v apríli 2000.
Prínos: Vytýčenie cieľov agrárnej a potravinovej politiky, Strategické zámery,
Miesto realizácie: rezort pôdohospodárstva

C/ Názov výstupu:
Rozvojový program pestovania zeleniny do roku 2005
Vypracovaný výskumným ústavom zeleninárskym v spolupráci s MP SR v roku 2000 na základe rozpracovaného vyhlásenia vlády SR na podmienky MP SR. Bol prerokovaný a schválený vo vedení Ministra pôdohospodárstva v júli 2000.
Vyhodnotenie plnenia Rozvojového programu pestovania zeleniny v decembri 2001 v spolupráci s MP SR
Prínos: Zmapovanie zeleninárstva, Sledovanie úrovne zeleninárstva, rozvoj zeleninárstva. Miesto realizácie: Rezort pôdohospodárstva

D/ Vypracovali sme publikáciu Zásady pozberovej úpravy a skladovania zeleniny
v roku 1999 (ISBN 80-968065-3-X). Brožúra bola vydaná v spolupráci VÚZ Nové Zámky, Slovenská zeleninárska únia a Slov. Poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava pre potrebu členov SZÚ a ostatných pestovateľov.

E/ Pre pestovateľov sme vydali publikáciu Zeleninárstvo Slovenskej republiky, kde sú aktuálne otázky sučasného zeleninárstva, 1999, 125 s., ISBN 80-968065-1-3.

F/ Výsledky výskumu boli realizované aj vydaním publikácie Vedecké a výskumné práce č. 10. 1999, 131 s., ISBN 80-968065-2-1.

G/ V roku 2002 sme vydali ďalšie číslo Vedecké a výskumné práce č. 11, 2002, 125 s., ISBN 80-968065-5-6.

H/ Vypracovali sme a dodali časť Zeleninárstvo do publikácie Demo, M.a kol.: Dejiny poľnohospodárstva, 2001. 662 s., ISBN 80-7137-894-1

I/ Poznatky o pestovaní zeleniny boli uplatnené v knihe Hronský, Š. Hričovský. I.- Jakábová, A. Valšíková, M.:Jeseň v záhrade, ktorá vyšla v roku 2002, 144 s., ISBN 80-7147-277-8.

J/ VÚZ nové Zámky je vydavateľom knihy Kopec,K.- Valšíková, M.: Starostlivosť o úrodu zeleniny. 2002, 118 s., ISBN 80-968065-6-4.

K/ Do knihy Demo, M.,- Hričovský, I. a kol.: Trvalo udržateľné technológie v záhradníctve, 2002, 581 s ISBN 80-8069-056-1, sme dodali časť Trvalo udržateľné technológie v zeleninárstve.

L/ Každý rok sa od roku 1997 vypracováva Situačná a výhľadová správa v spolupráci MP SR, VÚEPP Bratislava, VÚZ Nové Zámky a s ďalšími inštitúciami (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

M/ Výsledky boli realizované formou vedeckých a odborných článkov, štúdií, prednášok apod. v celkovom počte 383,45(po prepočítaní na FTE).
Prínos: Realizácia výsledkov výskumu v praxi je premietnutá v spoločenskej praxi. Prispievajú k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne pestovateľov zeleniny, úrovne pestovateľských technológií, a ekonomických výsledkov pestovateľov.
Späť