REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav zeleninársky
Adresa Andovská 6, 940 52 Nové Zámky 1
Kontakt Karel Kopec Prof., Ing., DrSc.
Vedecko-technický projekt Racionalizácia zeleninárskej produkcie
ČÚ 01 Racionalizácia produkcie zeleniny
Signatúra VTP 27-18
Názov Racionalizácia pozberovej úpravy, skladovania zeleniny a komplexná starostlivosť o akosť zeleniny
Anotácia Vypracovali sa vedecké a technicko-organizačné podklady pre pozberovú starostlivosť o akosť, úpravu a skladovanie zeleniny modernými metódami, ktoré prispejú k splneniu požiadaviek na akostnú a zdravie neohrozujúcu zeleninu. Súčasťou riešenia bolo formulovať požiadavky na kapacitu a kvalitu stavieb pre pozberovú technológiu a skladovanie zeleniny. Riešenie vychádza v ústrety záujmom pestovateľa, ktorý musí vstupovať na domáci i zahraničný trh v pravú chvíľu a s tovarom vysokej akosti.
Užívateľ Dosiahnuté výsledky sú podkladom pre ich overovanie u producentov, v združeniach producentov alebo pestovateľsko-odbytových organizáciách v ďalšom riešiteľskom roku. TLC, s.r.o, Nitra, Štátna veterinárna správa SROV.
Uplatnenie Nehmotný realizačný výstup
Fulltext Hlavným výstupom je vypracovanie rozsiahleho systému riadenia akosti a pozberovej technológie, ktorý vychádza zo súčasných poznatkov výskumu a praxe a z nových legislatívnych nárokov. Výsledky sa už publikovali pre potreby výskumu a praxe, ako je uvedené v zozname publikovaných prác riešiteľov. Vytvorili sa predpoklady realizácie zásad Potravinového kódexu na úseku potravinovej skupiny zelenina, pre tvorbu trhového poriadku a podnikových manuálov akosti podľa medzinárodných noriem (ISO 9000, 10 013 a i.) a tým aj na zvýšenie konkurenčnej schopnosti našich pestovateľov a predajcov na domácom a svetovom trhu.
Časť výsledkov, ktoré sa vzťahujú k využitiu rezerv a znižovaniu strát na množstve a akosti sa odovzdala popri inom organizácii SVPS SR, ktorá súčasne je realizátorom štátnej starostlivosti o akosť na úseku produkcie ovocia a zeleniny. Navrhnutá metodika postupov na využitie rezerv a znižovanie strát zeleniny vychádza zo súčasných princípov starostlivosti o akosť podľa medzinárodných noriem ISO radu 9000. Z celkovej analýzy údajov o rezervách a stratách v zeleninárskej produkcii vyplýva, že v praxi dosiahnuteľná účinnosť na zvýšenie množstva a akosti hlavných plodín pri realizácii je 10 až 20 %, čo predstavuje čiastku 400 000.- až 800 000.- tisíc Sk.
- Ďalšia organizácia TLC, s.r.o, Nitra, ktorá je realizátorom technológie výroby zeleninových šalátov
Späť