REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Janka Pastorová
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Aktualizácia databázy obsahu potravinovej vlákniny
Názov Aktualizácia databázy obsahu potravinovej vlákniny
Uplatnenie Štatistický úrad (spotreba potravín), výrobcovia potravín
Späť