REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Jana Petríková
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Analýza podmienok kontaminácie a nápravné opatrenia malých pekární (HACCP)
Názov Analýza podmienok kontaminácie a nápravné opatrenia malých pekární (HACCP)
Uplatnenie Výrobcovia, pekárenský zväz.
Späť