REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Ľubomír Daško
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Identifikácia nežiadúcich pachových látok v odpadových produktoch Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča.
Signatúra VTP 26-27 a NPPZ.
Názov Identifikácia nežiadúcich pachových látok v odpadových produktoch Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča.
Anotácia Výsledky analýz boli nevyhnutné ako podklady pre vypracovanie technológie likvidácie nepríjemne zapáchajúceho odpadu z biotechnologickej výroby aminokyselín.
Užívateľ Analýzy boli vykonané využitím skúseností a metodík vypracovaných pri riešení predchádzajúcich výskumných úloh. Výstup bol zrealizovaný pre firmu Fermas, s.r.o., Slovenská Lupča.
Späť