REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav potravinársky
Adresa Priemyselná 4, P. O. Box25 , 824 75 Bratislava 26
Kontakt Ing. Ľubomír Daško
Tel. 02/ 50237111
Fax.02/ 55571417
Email: vup@vup.sk
Vedecko-technický projekt Meranie štandardných GC retenčných indexov prchavých aromatických látok pre potreby ich identifikácie v potravinách, budovanie databázy predmetných indexov.
Názov Meranie štandardných GC retenčných indexov prchavých aromatických látok pre potreby ich identifikácie v potravinách, budovanie databázy predmetných indexov.
Užívateľ Výstup bol zrealizovaný pre Technickú Univerzitu, Graz, Rakúsko.
Späť