REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt Ing. Pavel Jambor, CSc.
Vedecko-technický projekt Ochrana a efektívne využívanie prírodného zdroja pôdy
ČÚ 02: Spomaľovanie procesov fyzikálnej degradácie pôdy
Názov Klasifikácia a charakteristika genetických premien pôd spôsobených procesmi fyzikálnej degradácie
Odovzdanie 2002
Anotácia Zmena pôdnych vlastností v priebehu degradácie pôdy si vyžiadala podrobnú klasifikáciu pôdnych procesov spojených s degradáciou.
Uplatnenie Nasledovné realizačné výstupy sa realizovali formou metodík zameraných na elimináciu degradačných procesov pôdy, bohatou publikačnou činnosťou na stránkach vedeckých a odborných periodík a zborníkov, modelovania procesov a zhotovenia mapových materiálov na báze DPZ a tvorbou databáz.
Získané výsledky umožňujú decíznym orgánom, aby v celoštátnom merítku spoznali a presne identifikovali jednotlivé indikátory vodnej erózie v rámci honu. Na základe tohto je možné presne rozlíšiť celospoločenskú dôležitosť protieróznych ochranných opatrení. Premietnutie výsledkov do legislatívy a ekonomiky umožňuje citlivé preferovanie užívateľov pôdy, ktorí dôsledne a systematicky vykonávajú protieróznu ochranu pôdy.
Späť