REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt Ing. Pavel Jambor, CSc.
Vedecko-technický projekt Ochrana pôdy a efektívne využívanie prírodného zdroja pôdy
ČÚ 02: Spomaľovanie procesov fyzikálnej degradácie pôdy
Názov Metodika ochranných opatrení proti vodnej erózii
Odovzdanie 2002
Anotácia Metodika ochranných protieróznych opatrení je receptúrou protieróznej ochrany v podmienkach rôznej agrotechniky pri sklonoch neprevyšujúcich 9O. Ako najvhodnejšie opatrenia boli podrývanie, vrstevnicová agrotechnika, minimálna agrotechnika, neosvedčila sa bezorbová technológia (no-till).
Späť