REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt Doc. Ing. Jozef Vilček, PhD.
Vedecko-technický projekt Ochrana a efektívne využívanie prírodného zdroja pôdy
ČÚ 01: Pedologické aspekty hodnotenia a efektívneho využívania produkčného a mimoprodukčného potenciálu pôd
Názov Metodika hodnotenia produkčného potenciálu pôd Slovenska.
Odovzdanie 2002
Uplatnenie Cieľom tohto realizačného výstupu bolo zverejniť inovované údaje o hodnotení a typologicko-produkčnej kategorizácii poľnohospodárskych pôd Slovenska pre širší okruh koncepčných a realizačných inštitúcii a tým prispieť k vyššej úrovni vypracovania koncepcií a plánov udržateľných sústav využívania poľnohospodárskych pôd nielen na topickej, ale aj regionálnej úrovni.
Späť