REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt Doc. Ing. Jozef Vilček, PhD.
Vedecko-technický projekt Ochrana a efektívne využívanie prírodného zdroja pôdy
ČÚ 01: Pedologické aspekty hodnotenia a efektívneho využívania produkčného a mimoprodukčného potenciálu pôd
Názov Databáza vhodnosti pôd (BPEJ) pre pestovanie poľnohospodárskych plodín
Databáza ekonomických parametrov pôd (BPEJ)
Databáza energetických parametrov pôd (BPEJ)
Databáza odporúčaných štruktúr osevu plodín na ornej pôde podľa BPEJ
Databáza predpokladaných úrod hlavných poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny podľa BPEJ
Súbor máp ekonomickej efektívnosti pôd Slovenska
Odovzdanie 2002
Uplatnenie Jedná sa o údajové banky dát, v ktorých je každej BPEJ priradený príslušný parameter. Databázy môžu poskytnúť potenciálne informácie o parcele, hone i akomkoľvek územnom celku za predpokladu poznania štruktúry na ňom sa vyskytujúcich BPEJ. Databázy môžu byť využité pri plánovaní využitia poľnohospodárskej krajiny a to tak odbornou praxou, ako aj decíznou a projekčnou sférou pri tvorbe koncepcii, projektov a ekonomických analýz. Ich využitie je možné aj v súdno-znaleckej praxi.
Späť