REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Vedecko-technický projekt Ochrana a efektívne využívanie prírodného zdroja pôdy
ČÚ 07: Hospodárske a ekologické využívanie pôd v senzitívny ch územiach
Názov Akčný plán uplatnenia opatrení na ochranu vodných zdrojov pred poľnohospodárskym znečistením
Odovzdanie 2002
Uplatnenie Akčný program zahŕňa opatrenia týkajúce sa predovšetkým aplikácie hnojív a uskladňovania organických hnojív. Je určený najmä poľnohospodárskej prvovýrobe, výrobcom a obchodníkom, decíznej sfére, ako aj širokej verejnosti.
Späť