REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt Doc. Ing. Martin Užík, DrSc., č. t. 033/7722311-12, e-mail: uzik@vurv.sk
Ing. Alžbeta Žofajová, CSc., č. t. 033/7722311-12, e-mail: zofajova@vurv.sk
Vedecko-technický projekt Výskum agro-environmentálnych systémov so zreteľom na biodiverzitu a trvalo udržateľný rozvoj
Signatúra 27-11
Názov Genotypy ozimnej pšenice a jarného jačmeňa s efektívnejšou utilizáciou N.
Odovzdanie 2001,2002
Anotácia Boli detekované genotypy s rôznym príjmom N a a zberovým indexom N, ktoré sa využívajú v hybridizačných programoch pre tvorbu genotypov pre rôzne systémy ich hospodárenia.
Užívateľ VÚRV Piešťany, VŠS Vígľaš a M. Šariš, VP Borovce.
Späť