REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt RNDr. Ján Kraic, PhD., č. t. 033/7722311-12, e-mail: kraic@vurv.sk
Vedecko-technický projekt Výskum agro-environmentálnych systémov so zreteľom na biodiverzitu a trvalo udržateľný rozvoj
Signatúra 27-11
Názov Línie pšenice s vyššou chlebopekárenskou kvalitou.
Odovzdanie 2000,2001,2002
Anotácia Na základe elektroforetickej analýzy podjednotiek zásobných bielkovín zŕn pšenice bola vytvorená línia pšenice so zvýšenou hodnotou tzv. Glu-skóre s pozitívnym vplyvom na chlebopekárenskú kvalitu.
Užívateľ VÚRV Piešťany, šľachtiteľské stanice zaoberajúce sa šľachtením pšenice
Späť