REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt RNDr. Mária Žáková, CSc., č. t. 033/7722311-12, e-mail: zakova@vurv.sk
Vedecko-technický projekt Výskum agro-environmentálnych systémov so zreteľom na biodiverzitu a trvalo udržateľný rozvoj
Signatúra 27-11
Názov Informačné systémy a databázy GZR a napĺňanie európskych databáz GZR.
Anotácia Vytvorené a uchované databázy pasportných a popisných údajov GZ v informačnom systéme ISGZS. V rámci medzinár. kooperačného programu GZR (ECP/GR) sú vytvárané európske databázy jednotlivých plodín, kde sú zaradené i GZ riešené v rámci Národného programu ochrany GZ SR. V centrálnej databáze SR je v pasportnej časti evidencie GZR zaevidovaných 12 065 a v popisnej je popísaných 5831 GZR.
Užívateľ Génová banka VÚRV Piešťany a výskumné a šľachtiteľské pracoviská riešiace genetické zdroje rastlín.
Späť