REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt Doc. Ing. Karol Kováč, CSc., t. č. 037/6508206, e-mail: Karol.Kovac@uniag.sk
Vedecko-technický projekt Výskum agro-environmentálnych systémov so zreteľom na biodiverzitu a trvalo udržateľný rozvoj
Signatúra 27-10
Názov Ekologické pestovanie zemiakov: Veľkoplošné i v záhradkách. Metodická príručka pre pestovateľov zemiakov v oblasti ekologického poľnohospodárstva.
Odovzdanie 2001
Anotácia Metodická príručka pre pestovateľov zemiakov v oblasti ekologického poľnohospodárstva. V príručke je (na 102 str.) popísaná agrotechnika, hnojenie a výživa, odrody, obrábanie pôdy, regulácia zaburinenosti, choroby a škodcovia, závlaha, skladovanie a ekonomika pestovania zemiakov.
Užívateľ Pestovatelia zemiakov.
Späť