REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav rastlinnej výroby
Adresa Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Kontakt Ing. Štefan Žák, CSc., Piešťany, č. t. 033/7722311-12, e-mail: zak@vurv.sk
Vedecko-technický projekt Výskum agro-environmentálnych systémov so zreteľom na biodiverzitu a trvalo udržateľný rozvoj
Signatúra 27-10
Názov Ekologické pestovanie (EP) poľných plodín, implementácia biologickej ochrany vybraných plodín v EP rastlín.
Odovzdanie 2002
Anotácia Využívanie poznatkov z oblasti osevných postupov, regulácie škodlivých činiteľov, výživy organickými hnojivami, pozberovými zvyškami, medziplodinami v ekologickom pestovaní predovšetkým oz. pšenice, j. jačmeňa a zemiakov za účelom stabilizácie úrod a dosiahnutia požadovanej kvality produkcie. Možnosti biologickej ochrany vybraných plodín (obilnín, strukovín a oz. repky) proti chorobám a škodcom.
Užívateľ PPD Čataj, PD Poriadie, Dačov Lom, Ekotrend Myjava, s.r.o., postupne ďalšie podniky v EP.
Späť