REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt RNDr. Mikuláš Madaras
Vedecko-technický projekt Ekohydrologický výskum ako základ pre obnovu vápenatých rašelinísk v SR
Názov Ekohydrologický výskum ako základ pre obnovu vápenatých rašelinísk v SR
Odovzdanie 2004
Anotácia Projekt, na ktorom sa popri pôdoznaleckom výskume uskutočňuje takisto hydrologický a vegetačný prieskum piatich ohrozených rašelinísk na Slovensku, má vyústenie do praktického návrhu revitalizácie a manažmentu na uvedených lokalitách. Na projekt bezprostredne nadväzujú praktické opatrenia v oblasti hydrológie a využitia krajiny, financované a koordinované prostredníctvom partnerskej organizácie Daphne.
Uplatnenie Na základe výsledkov sa teda realizuje trvalo udržateľné riešenie problémovej situácie skúmaných rašelinísk. Využitie výsledkov na iné účely, ako je návrh ochrany rašelinísk - napr. plánovanie ťažby materiálu - je síce možné, ale vysoko nežiadúce.
Späť