REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., Ing. Radoslav Bujnovský, CSc.
Vedecko-technický projekt Hodnotenie enviromentálneho vplyvu hnojenia dusíkom v typických agroekosystémoch na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
Názov Hodnotenie enviromentálneho vplyvu hnojenia dusíkom v typických agroekosystémoch na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
Odovzdanie 2004
Uplatnenie Uvedený projekt Slovensko-Čínskej spolupráce je v štádiu riešenia. Zaoberá sa kvantifikáciou bilancie dusíka s následným zhodnotením environmentálneho dopadu hnojenia dusíkom v ohrozených oblastiach oboch štátov, pričom jeho výsledky môžu byť využité v decíznej sfére a pri všeobecnom uplatňovaní smernice 91/676/EEC.
Späť