REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt RNDr. Blanka Ilavská
Vedecko-technický projekt Ochrana e efektívne využívanie prírodného zdroja pôdy
ČÚ 06: Využitie informačného systému o pôde pri hodnotení poľnohospodárskych pôd podľa kritérií EÚ

Názov Digitálna databáza výberových sond komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd Slovenska (KPP_DB) vo forme samostatného databázového produktu na CD nosiči
Odovzdanie 2002
Uplatnenie Databáza poskytuje komplexné informácie o pôdach z KPP. Databáza KPP_DB nachádza uplatnenie vo výskumnej, projekčnej sfére, ale aj v decíznej sfére pri vypracovaní projektov ochrany pôdy ako základný materiál o vlastnostiach poľnohospodárskych pôd Slovenska
Späť