REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt Ing. Libuša Matúšková, CSc.
Vedecko-technický projekt Ochrana a efektívne využívanie prírodného zdroja pôdy
ČÚ 04: Pedogeochemické anomálie a eliminácia vstupu rizikových prvkov do potravového reťazca
Názov Mapa odolnosti citlivosti pôd SR voči kontaminácii
Odovzdanie 2002
Uplatnenie Mapa je vyjadrením celkového vplyvu agronomických vlastností pôd na odolnosť voči kontaminácii rizikovými látkami. Pôdy sú rozčlenené do 6 stupňov odolnosti a mapa sa môže využívať na rôznych úrovniach (verejná správa, štátna správa, pedologická činnosť a pod.).
Späť