REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Adresa Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Kontakt Doc. Ing. Jozef Vilček, PhD.
Vedecko-technický projekt Ochrana a efektívne využívanie prírodného zdroja pôdy
ČÚ 01: Pedologické aspekty hodnotenia a efektívneho využívania produkčného a mimoprodukčného potenciálu pôd
Názov Inovovaný program PEDOPT 2000
Odovzdanie 2002
Uplatnenie PEDOPT je ďalším krokom vo využívaní modelov a modelovania pri exploatácii poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
V súčasných podmienkach môže potenciálnym užívateľom poskytnúť informácie o parametroch i racionálnom spôsobe využívania poľnohospodárskych pôd až na úroveň produkčného bloku, resp. honu. Zároveň (prostredníctvom ekonomických nástrojov) umožňuje modelovať ekonomicky i ekologicky prijateľnú sústavu využívania krajiny. Reálne výsledky hospodárenia je možné archivovať a v prípade potreby sa k nim opäť vracať. Program je možné využívať ako plánovací i dokumentačný nástroj tak pre samotnú prax, ako aj tvorbu stratégii a koncepcii využívania zeme.
Späť