REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Adresa Matúškova 25, 831 01 Bratislava
Kontakt Ing. Michal Kolárik riaditeľ ústavu
Vedecko-technický projekt Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu.
Signatúra D 1
Názov Technológia regulovanej fermentácie hroznového muštu a výroby vína.
Odovzdanie 2002
Anotácia Realizačné výstupy VÚVV Bratislava vychádzajú z riešenia VTP 27 19. Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu v rokoch 1999 2002. Sú zamerané na špecifické úlohy v podmienkach slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Užívateľ Vinohradnícke a vinárske podniky SR.
Uplatnenie Výstupy majú plošné využitie.
Fulltext Technológia regulovanej fermentácie hroznového muštu a výroby vína.
Pri procese fermentácie muštu zavedením chladiacej jednotky pri výrobe vína sa zhodnocuje kvalita finálneho produktu. Jednorázová kapacita zariadenia použitého pri RV je 12.000 l, ročne sa využíva opakovane. Priamy realizačný výstup je z riešenia ČÚ 06.
Ročný finančný prínos predstavuje prínos hospodárskeho výsledku v danom rozsahu využitia 200 000 Sk

Realizačné výstupy VÚVV Bratislava v rokoch 1999 - 2002 vychádzajú z riešenia VTP 27 19 Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu. Z charakteristiky VTP vyplýva, že riešenie je zamerané na špecifické úlohy a realizačné výstupy majú plošné využitie v podmienkach slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Výsledky riešenia jednotlivých oblastí problematiky majú uplatnenie podľa riešených vecných problémov. Realizácia výstupov riešenia čiastkových úloh a vecných etáp nachádza uplatnenie v dvoch oblastiach odlíšených vyčíslením ekonomických prínosov. Je to oblasť ekonomicky nevyčísliteľných, celospoločenských prínosov, do ktorej patrí výchovno-vzdelávací prínos prezentácia výsledkov odbornej literatúre, odborno-realizačný prínos metodické pokyny a poradenstvo, konzultačné prínosy poskytovanie poradenstva v oblasti vinohradníctva a vinárstva. V oblasti ekonomicky vyčísliteľných prínosov ide o prínosy z výsledkov realizácie využité k zvyšovaniu intenzity pestovania hrozna a zvyšovaniu kvality vinohradnícko vinárskej produkci.

Výsledky riešenia ČÚ 06 sú podkladom k vypracovaniu technologického postupu výroby vysokoakostných vín s charakteristickými stanovištnými a odrodovými vlastnosťami. Vypracovanie metodiky riadeného procesu fermentácie muštov a zavedenie chladiacej jednotky v procese výroby vína vedie k zhodnoteniu vinárskej produkcie. Optimalizácia kvasného procesu pri výrobe vína je zabezpečená použitím selektovaných čistých kultúr kvasiniek. Zbierka kvasiniek VÚVV Bratislava RIVE 28 bola rozšírená o 17 technologicky a zbierkovo významných kmeňov S. cerevisiae.

Späť