REALIZAČNÉ VÝSTUPY  
Organizácia Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Adresa Matúškova 25, 831 01 Bratislava
Kontakt Ing. Michal Kolárik riaditeľ ústavu
Vedecko-technický projekt Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu.
Signatúra C 12
Názov Produkcia selektovaných vínnych kvasiniek a ich využitie vo vinárskej praxi.
Odovzdanie 2002
Anotácia Realizačné výstupy VÚVV Bratislava vychádzajú z riešenia VTP 27 19. Optimálne využitie prírodného potenciálu krajiny pre vinohradnícku a vinársku produkciu v rokoch 1999 2002. Sú zamerané na špecifické úlohy v podmienkach
slovenského vinohradníctva a vinárstva.
Užívateľ Vinohradnícke a vinárske podniky SR.
Uplatnenie Výstupy majú plošné využitie.
Fulltext Produkcia selektovaných vínnych kvasiniek a ich využitie vo vinárskej praxi.
Podstatou tohto RV je zefektívnenie kvasného procesu muštov aplikáciou čistých kultúr vínnych kvasiniek pri výrobe vína, pričom sa týmto spôsobom dosiahne zvýšenie využiteľnosti sacharidov o 10g.l 1 . Realizačný výstup je z riešenia ČÚ 06.
RV sa používa už od r. 1999 v rozsahu 10 000 hl muštu ročne s ročnou úsporou finančných prostriedkov 240 000 Sk.
Predpokladaný rozsah využitia v najbližších rokoch 200 000 hl.
Výsledky riešenia ČÚ 06 sú podkladom k vypracovaniu technologického postupu výroby vysokoakostných vín s charakteristickými stanovištnými a odrodovými vlastnosťami. Vypracovanie metodiky riadeného procesu fermentácie muštov a zavedenie chladiacej jednotky v procese výroby vína vedie k zhodnoteniu vinárskej produkcie. Optimalizácia kvasného procesu pri výrobe vína je zabezpečená použitím selektovaných čistých kultúr kvasiniek. Zbierka kvasiniek VÚVV Bratislava RIVE 28 bola rozšírená o 17 technologicky a zbierkovo významných kmeňov S. cerevisiae.
Späť